Гпк ст 360

Гражданский процессуальный кодекс Украины (ГПК Украины) с комментариями к статьям

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ (495) 662-98-20: 441

Стаття 360. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження

1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п’яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, яка формується у порядку, встановленому частиною третьою статті 11 1 цього Кодексу, без участі суддів, що прийняли рішення, яке оскаржується.

2. Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом п’ятнадцяти днів з дня надходження заяви, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, — з дня надходження такої копії постановляє ухвалу. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі. Ухвала про допуск справи до провадження або про відмову в такому допуску повинна бути обґрунтованою.

3. Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами надсилається до Верховного Суду України протягом п’яти днів з дня її постановлення. Копія ухвали про допуск справи надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у допуску особі, яка подала заяву.

4. Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання про необхідність витребування справи. Розгляд справи здійснюється колегією у складі п’яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 360 Цивільного процесуального кодексу України

1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п’яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ без витребування справи, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 360 ЦПК, і без виклику осіб, які беруть участь у справі, шляхом постановлення ухвали про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску. Ухвала повинна бути обґрунтованою.

Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 ЦПК, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі про перегляд судового рішення та вирішує питання про необхідність витребування справи. Розгляд справи у такому випадку здійснюється за правилами, встановленими для перегляду справи в касаційному порядку. Зазначені процесуальні дії вчиняються тим самим складом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який розглядав питання про допуск справи до провадження.

Ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, постановлені в порядку глави 3 розділу V ЦПК, не є рішеннями, якими закінчується розгляд справи по суті, тому відповідно до вимог частини першої статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та частини першої статті 209 ЦПК вони іменем України не ухвалюються.

При вирішенні цього питання до складу колегії суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ не може бути включено суддів, які ухвалили судове рішення, про перегляд яких просить заявник (частина перша статті 360 ЦПК). При цьому такої заборони немає щодо судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 355 ЦПК.

2.Визначений частиною другою статті 360 ЦПК п’ятнадцятиденний строк для постановлення ухвали про допуск справи до провадження чи відмову в такому допуску обчислюється з дня надходження до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ заяви, яка відповідає вимогам статей 357, 358 ЦПК.

Якщо заяву було подано без додержання вказаних вимог закону та заявника повідомлено про недоліки заяви, то п’ятнадцятиденний строк для постановлення ухвали про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску обчислюється відповідно з дня усунення недоліків або з дати закінчення строку, який встановлювався для їх усунення. При цьому днем усунення недоліків вважається дата надходження до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ належним чином оформлених матеріалів зазначеної заяви.

3.Оригінал ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами надсилається до Верховного Суду України, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 360 ЦПК.

Оригінали інших ухвал Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за результатами розгляду заяв про допуск справи до провадження (ухвали про відмову у допуску, про повернення заяви) із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами надсилаються тим судам, де знаходяться матеріали справ, про перегляд рішень яких ставилось питання, для приєднання до матеріалів таких справ.

Копія ухвали про допуск справи до провадження разом із копією заяви надсилаються особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови в допуску особі, яка подала заяву.

Крім того, копія ухвали про допуск справи залишається у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ для відповідного обліку з метою використання під час вирішення питання про допуск заяв, поданих іншими особами в цій справі, або для вирішення питання про повернення заяви відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 359 ЦПК.

Гражданский Процессуальный Кодекс Республики Беларусь
Статья 360-6. Решение суда по жалобе (протесту)

По результатам рассмотрения жалобы (протеста) на постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя, а также на постановления, действия (бездействие) руководителя органа принудительного исполнения, связанные с непосредственным исполнением исполнительного документа, суд выносит решение.

В случае признания жалобы (протеста) на постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя, руководителя органа принудительного исполнения обоснованной суд в резолютивной части решения определяет меры, которые должны быть приняты судебным исполнителем, руководителем органа принудительного исполнения, постановления, действия (бездействие) которых обжалованы (опротестованы), для устранения допущенных ими нарушений.

Суд отказывает в удовлетворении жалобы (протеста), если установит, что обжалуемые (опротестовываемые) постановления или действия вынесены либо совершены судебным исполнителем, руководителем органа принудительного исполнения в соответствии с законом, в пределах их полномочий и права и законные интересы сторон исполнительного производства, иных лиц не были нарушены при исполнении исполнительных документов.

Гражданский процессуальный кодекс Украины
Статья 360. Отзыв на апелляционную жалобу

1. Участники дела вправе подать в суд апелляционной инстанции отзыв на апелляционную жалобу в письменной форме в течение срока, установленного судом апелляционной инстанции в постановлении об открытии апелляционного производства.

2. Отзыв на апелляционную жалобу должен содержать:

1) наименование суда апелляционной инстанции;

2) имя (наименование), почтовый адрес человека, которая подает отзыв на апелляционную жалобу, а также номер средства связи, адрес электронной почты, при наличии;

3) обоснование возражений относительно содержания и требований апелляционной жалобы;

4) в случае необходимости — ходатайство лица, подающего отзыв на апелляционную жалобу;

5) перечень прилагаемых.

3. Отсутствие отзыва на апелляционную жалобу не препятствует пересмотра решения суда первой инстанции.

4. К отзыву прилагаются доказательства направления (предоставления) копий отзыва и прилагаемых к нему документов другим участникам дела.

Хозяйственный процессуальный кодекс Украины
Статья 360. Форма и содержание заявления о восстановлении утраченного судебного производства

1. Заявление о восстановлении утраченного судебного производства подается в суд в письменной форме.

2. В заявлении должно быть указано:

1) о восстановлении либо судебного производства или какой его части просит заявитель;

2) какие лица участвовали в деле и в каком процессуальном статусе, их наименование (для юридических лиц) или имя (фамилия, имя и отчество при его наличии для физических лиц), их местонахождение (для юридических лиц) или место жительства (для физических лиц); идентификационные коды юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для физических лиц) при его наличии или номер и серия паспорта для физических лиц — граждан Украины, если соответствующие данные известны заявителю;

3) номера средств связи участников судебного процесса (телефон, факс, средства электронной связи, официальная адрес и т.д.), если они известны заявителю;

4) имеющиеся у заявителя сведения об обстоятельствах утраты судебного производства, местонахождение копий материалов производства или данных о таких копий;

5) документы, восстановление которых заявитель считает необходимым, и с какой целью.

3. К заявлению о восстановлении утраченного судебного производства прилагаются документы или их копии, даже если они не заверены в установленном порядке, сохранившиеся у заявителя или в деле, копии заявления в соответствии с количеством участников дела, а в случае необходимости — ходатайство о восстановлении срока на подачи заявления о восстановлении утраченного судебного производства.

4. Заявление о восстановлении утраченного судебного производства может быть подано в суд независимо от срока хранения судебного производства, кроме случая, предусмотренного частью пятой настоящей статьи.

5. Заявление о восстановлении утраченного судебного производства для выполнения судебного решения может быть подана до истечения срока предъявления исполнительного документа к исполнению. Суд может восстановить указанный срок, если по ходатайству заявителя признает причины его пропуска уважительными.

Стаття 360. Відзив на апеляційну скаргу

Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)

  • перевірено сьогодні
  • кодекс від 10.06.2018
  • вступив у чинність 15.12.2017

Ст. 360 Цивільний процесуальний кодекс України в останній чинній редакції від 15 грудня 2017 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Розділ V. Перегляд судових рішень

Глава 1. Апеляційне провадження

§ 2. Відкриття апеляційного провадження

Стаття 360. Відзив на апеляційну скаргу

1. Учасники справи мають право подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом апеляційної інстанції в ухвалі про відкриття апеляційного провадження.

2. Відзив на апеляційну скаргу має містити:

1) найменування суду апеляційної інстанції;

2) ім’я (найменування), поштову адресу особи, яка подає відзив на апеляційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, за наявності;

3) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної скарги;

4) у разі необхідності — клопотання особи, яка подає відзив на апеляційну скаргу;

5) перелік матеріалів, що додаються.

3. Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції.

4. До відзиву додаються докази надсилання (надання) копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.