Основание на арест имущества

Основание на арест имущества

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку визначені Законом України «Про виконавче провадження» від 21.04.99 № 606-XIV, із змінами та доповненнями.

Виконавче провадження — це сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у цьому Законі, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню (далі — рішення).

Примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.

Одним із заходів примусового виконання рішень є звернення стягнення на майно боржника, яке полягає в його арешті (опису), вилученні та примусовій реалізації.

Під поняттям «майно» боржника слід розуміти як окремі речі та їх сукупність, так і всі майнові права боржника, що на момент вчинення виконавчого провадження є у нього.

Складові елементи арешту майна, визначені в даному Законі як опис, оголошення заборони розпоряджатися майном, обмеження в праві користування ним або його вилучення у боржника та передача на зберігання іншим особам – це сукупність дій, які мають бути чітко регламентовані та мати певні підстави для застосування.

Арешт на майно боржника може накладатися державним виконавцем шляхом:

 • винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, якою накладається арешт на майно боржника та оголошується заборона на його відчуження;
 • винесення постанови про арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні в банках або інших фінансових установах;
 • винесення постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження;
 • проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту.

Державним виконавцем за постановою про відкриття виконавчого провадження або за постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження може бути накладений арешт у межах суми стягнення за виконавчими документами з урахуванням витрат, пов’язаних з проведенням виконавчих дій на виконання на все майно боржника або на окремо визначене майно боржника. У разі потреби постанова, якою накладено арешт на майно боржника та оголошено заборону на його відчуження, надсилається державним виконавцем до органу нотаріату та інших органів, що здійснюють реєстрацію майна або ведуть реєстр заборони на його відчуження.

Копія постанови державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника не пізніше наступного після її винесення дня надсилається боржнику та відповідно до банків чи інших фінансових установ або органів, зазначених у частині другій цієї статті. Постанова державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника може бути оскаржена боржником начальнику відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, або до суду у 10-денний строк.

Арешт застосовується:

 1. для забезпечення збереження майна боржника, що підлягає наступній передачі стягувачеві або реалізації;
 2. для виконання рішення про конфіскацію майна боржника;
 3. при виконанні ухвали суду про накладення арешту на майно, що належить відповідачу і знаходиться у нього чи в інших осіб.

Особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права на майно і про звільнення майна з-під арешту.

У разі прийняття судом рішення про звільнення майна з-під арешту або сплати боржником повної суми боргу за виконавчим документом до реалізації арештованого майна боржника, майно звільняється з-під арешту за постановою державного виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини.

Майно боржника може бути звільнено з-під арешту за постановою начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, якому підпорядкований державний виконавець, якщо під час розгляду відповідної скарги боржника виявлено порушення встановленого цим Законом порядку накладення арешту.

За наявності письмового висновку експерта щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв’язку із значним ступенем його зносу, пошкодженням або коли витрати, пов’язані із зверненням на нього стягнення, перевищать грошову суму, за яку воно може бути реалізовано, майно боржника може бути звільнено з-під арешту за постановою державного виконавця, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований.

Вилучення арештованого майна з передачею його для реалізації провадиться у строк, встановлений державним виконавцем, але не раніше, ніж через п’ять днів після накладення арешту. Продукти та інші речі, що швидко псуються, вилучаються і передаються для продажу негайно після накладення арешту.

Цінні папери, ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів, виявлені при опису, на які накладено арешт, підлягають обов’язковому вилученню і негайно передаються на зберігання установам Національного банку України. Арешт на цінні папери накладається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Державний виконавець зобов’язаний подбати про забезпечення умов реалізації майна боржника, які не ущімлюють його законних інтересів.

Реалізація арештованого майна, за винятком майна, вилученого за законом з обігу та цінних паперів, ювелірних та інші побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, здійснюється спеціалізованими організаціями, які залучаються на тендерній (конкурсній) основі, на підставі договорів між Державною виконавчою службою та спеціалізованими організаціями шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах.

Орган державної виконавчої служби укладає з організатором аукціону договір, яким доручає реалізацію майна організатору аукціону за визначену винагороду за надані послуги з реалізації арештованого майна, яка встановлюється у відсотковому відношенні до продажної ціни лота.

Розмір винагороди за надані послуги з реалізації арештованого майна не повинен перевищувати з урахуванням податку на додану вартість 15 відсотків від вартості майна.

Спеціалізована організація проводить аукціон за заявкою державного виконавця, у якій зазначається початкова ціна майна, що виставляється на аукціон.

Т.М. Сорокуз, заступник начальника відділу організації виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби

6.3. Арест имущества должника. Понятие и основания

Понятие ареста имущества должника в настоящее время содержится и раскрывается в одном нормативном акте — в Федеральном законе «Об исполнительном производстве». Статья 370 ГПК РСФСР (в старой редакции) определяла арест как опись имущества и объявление запрета распоряжения им. Развивает и конкретизирует данную норму ч. 4 ст. 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве», которая определяет арест имущества через составляющие элементы ареста — запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости — ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества.

Следовательно, арест имущества должника состоит из совокупности следующих процессуальных действий судебного пристава-исполнителя:

1) описи имущества должника;

2) объявления запрета распоряжаться имуществом;

3) ограничения права пользования имуществом;

4) изъятия имущества или передачи его на хранение.

Арест — мера исключительная, связанная с существенным ограничением прав должника, поэтому он может применяться только при наличии следующих оснований:

— наличие в производстве судебного пристава-исполнителя вступившего в законную силу исполнительного документа, по которому возбуждено исполнительное производство;

— неисполнение должником в добровольном порядке требований исполнительного документа в срок, установленный судебным приставом-исполнителем;

— наличие у судебного пристава-исполнителя заявления взыскателя о наложении ареста на имущество должника одновременно с возбуждением исполнительного производства.

Согласно ч. 3 ст. 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве» арест применяется:

— для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю или реализации;

— при исполнении судебного акта о конфискации имущества;

— при исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество, принадлежащее должнику и находящееся у него или у третьих лиц.

Данный перечень оснований является исчерпывающим. В любых других случаях применение ареста как меры принудительного исполнения недопустимо. В целях защиты интересов граждан-должников и обеспечения им минимальных социальных гарантий ст. 79 Федерального закона «Об исполнительном производстве» установлено, что в рамках исполнительного производства не может быть обращено взыскание, а следовательно, и наложен арест на принадлежащее должнику-гражданину на праве собственности имущество, указанное в Перечне видов имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, перечисленное в ст. 446 ГПК РФ.

Перечень имущества должника-организации, на которое не может быть обращено взыскание, устанавливается федеральным законом.

По правовой природе арест является очным и разовым действием. Заочный арест несостоятелен и ничтожен, поскольку ч. 5 ст. 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве» четко определяет арест как опись имущества. Опись предполагает описание видимого, наблюдаемого объекта. Поэтому описи может быть подвергнуто только то имущество, которое непосредственно наблюдается судебным приставом-исполнителем. Арест имущества, наличие которого подтверждается различного рода справками, отражением в балансе и иными документами, без непосредственного наблюдения данного объекта судебным приставом-исполнителем недопустим.

В этой связи следует обратить внимание на существующую порочную практику, когда судебный пристав-исполнитель, получив из органов регистрации прав на недвижимое имущество или из органов ГИБДД справку о наличии в собственности должника соответствующего имущества (недвижимости или автотранспорта), выносит постановление о наложении ареста на это имущество и направляет его для исполнения в соответствующий орган. Указанные постановления этими органами зачастую принимаются и исполняются. Подобная практика, конечно же, недопустима. Цель, преследуемая судебным приставом-исполнителем в данном случае, — не допустить отчуждения принадлежащего должнику имущества — вполне понятна, но плохо достигаема, ибо ничто не препятствует должнику продать, к примеру, автомобиль, несмотря на то что в органах ГИБДД имеется постановление судебного пристава-исполнителя о наложении на него ареста. Органы ГИБДД производят не регистрацию права собственности, а регистрацию и учет транспортных средств и их владельцев. Поэтому, если должник продаст свой автомобиль и лицо, его купившее, придет для постановки на регистрационный учет в органы ГИБДД, то органы ГИБДД обязаны произвести регистрацию нового владельца, поскольку арест, наложенный постановлением судебного пристава-исполнителя, ничтожен. Если органы ГИБДД откажут новому владельцу в постановке на регистрационный учет, то он сможет принудить их произвести регистрацию через обращение в суд. Примерно аналогичная ситуация и с недвижимым имуществом должника.

Избежать этого возможно двумя способами.

Во-первых, надлежащим процессуальным оформлением ареста имущества в виде составления соответствующего акта и направления его в соответствующий регистрирующий орган, у которого возникнет соответствующее законное основание не регистрировать сделки по отчуждению имущества должника. Однако здесь возникает другая проблема. Составить акт описи и ареста недвижимого имущества несложно, поскольку оно статично и неперемещаемо. В отношении же транспортных средств ситуация несколько иная. В силу мобильности транспортных средств обнаружить их и подвергнуть описи достаточно сложно. Должник, зная, что есть решение суда и над ним висит угроза описи имущества, как правило, предпримет все меры к его сокрытию. Процедура же розыска может затянуться надолго, поэтому в данном случае возможно заключение между Службой судебных приставов и органов ГИБДД соглашения о сотрудничестве в рамках реализации положений Федерального закона «Об исполнительном производстве». Такое сотрудничество может выражаться, например, в задержании разыскиваемых судебным приставом-исполнителем автомобилей органами ГИБДД, информировании судебных приставов-исполнителей о поступивших заявлениях о снятии с регистрационного учета разыскиваемых транспортных средств и др.

Как уже отмечалось, арест — это способ обращения взыскателя на имущество должника. В соответствии с ч. 2 ст. 69 Федерального закона «Об исполнительном производстве» — взыскание на имущество должника, в том числе на денежные средства в рублях и иностранной валюте, обращается в размере задолженности, т.е. в размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий, исполнительского сбора и штрафов, наложенных судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа.

Данная норма устанавливает ограничения по объему имущества, подвергаемого аресту. Общая стоимость имущества, на которое накладывается арест, не должна превышать суммы долга по исполнительному документу, суммы исполнительного сбора и штрафы, если таковые взыскиваются с должника. Таким образом, если с должника взыскивается, скажем, штраф в размере 1000 руб., которые он отказывается платить добровольно, судебный пристав-исполнитель должен обратить взыскание на принадлежащее должнику имущество. Процедура ареста и реализации движимого имущества на такую сумму малоэффективна, а в силу названной нормы нельзя обратить взыскание, скажем, на принадлежащий должнику автомобиль, что стимулировало бы его к скорейшей уплате штрафа. Однако ничто не мешает судебному приставу-исполнителю обратить взыскание на какую-нибудь высоко ликвидную деталь автомобиля, разукомплектовать его, после чего должник, вероятнее всего, быстрее уплатит штраф. Цели и задачи исполнительного производства в данном случае будут достигнуты законными методами.

Юридические лица — должники также имеют определенные гарантии в плане иммунитета определенных видов имущества от ареста; например, согласно ст. 37 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» при отсутствии у сельскохозяйственного кооператива денежных средств, достаточных для удовлетворения требований взыскателей, взыскание может быть обращено на принадлежащее сельскохозяйственному кооперативу имущество, за исключением имущества, отнесенного в установленном порядке к неделимым фондам (рабочих лошадей и скота, продуктивного и племенного скота, птицы, сельскохозяйственной техники и транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), семенных и фуражных фондов).

Одним из видов юридических лиц в Российской Федерации является учреждение. Степень его имущественной ответственности ограничена. Согласно п. 2 ст. 120 ГК РФ учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник имущества учреждения. Поэтому при совершении исполнительных действий в отношении учреждений обращение взыскания (арест) на их имущество не допускается. При отсутствии у учреждения денежных средств, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, последнему можно рекомендовать обратиться с иском к собственнику имущества учреждения.

Документальное оформление процедуры описи и ареста имущества. Опись имущества должника представляет собой процессуальный способ документальной фиксации факта ареста имущества должника, оформляемый путем составления соответствующего документа — акта описи и ареста имущества.

В соответствии со ст. 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве» арест имущества должника (за исключением ареста, исполняемого регистрирующим органом, ареста денежных средств, находящихся на счетах в банке или иной кредитной организации, ареста ценных бумаг и денежных средств, находящихся у профессионального участника рынка ценных бумаг на счетах, указанных в ст. 73 Федерального закона «Об исполнительном производстве») производит судебный пристав-исполнитель с участием понятых с составлением акта о наложении ареста (описи имущества), в котором должны быть указаны:

1) фамилии, имена, отчества лиц, присутствовавших при аресте имущества;

2) наименования каждых занесенных в акт вещи или имущественного права, отличительные признаки вещи или документы, подтверждающие наличие имущественного права;

3) предварительная оценка стоимости каждых занесенных в акт вещи или имущественного права и общей стоимости всего имущества, на которое наложен арест;

4) вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом;

5) отметка об изъятии имущества;

6) лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение имущество, адрес указанного лица;

7) отметка о разъяснении лицу, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение арестованное имущество, его обязанностей и предупреждении его об ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу данного имущества, а также подпись указанного лица;

8) замечания и заявления лиц, присутствовавших при аресте имущества.

В акте описи и ареста должны быть обязательно указаны название каждого занесенного в акт предмета, его отличительные признаки (вес, метраж, степень износа и т.п.), оценка каждого предмета в отдельности и стоимость всего имущества. При наличии на арестовываемом имуществе серийных (заводских) номеров они также должны быть отражены в акте описи и ареста как один из основных идентифицирующих признаков имущества. Это важное правило иногда не учитывают судебные приставы-исполнители, что в итоге порождает немало споров и ведет к подаче жалоб. В акте описи и ареста должны содержаться все признаки имущества, позволяющие определить его как индивидуально определенную (незаменимую) вещь. В случае если описи и аресту подвергается имущество, не являющееся индивидуально определенным (сахар, песок, кирпичи, бревна, доски и т.п.), достаточно указания на количественный и качественный состав (ассортимент) арестовываемого имущества.

При аресте автотранспортных средств в акте описи ареста должны быть указаны марка, модель автотранспортного средства, государственный регистрационный знак (номер), цвет (согласно принятой классификации), год выпуска, номер двигателя, номер кузова, номер шасси (для грузовых автомобилей и автомобилей с ненесущим кузовом), отражено наличие запасного колеса, иных запасных частей и инструментов, зафиксировано наличие повреждений с каждой стороны и др.

Разъяснение прав и обязанностей сторонам исполнительного производства, понятым и иным лицам, участвующим в совершении исполнительных действий, — важный процессуальный момент процедуры ареста, несоблюдение которого может повлечь признание действий судебного пристава-исполнителя по наложению ареста незаконными. Согласно Федеральному закону «Об исполнительном производстве» разъяснение прав и обязанностей перед началом совершения исполнительных действий производится в основном в отношении двух участников исполнительного производства — понятых и сторон. Понятым в обязательном порядке разъясняются их обязанность удостоверить своей подписью в акте соответствующего исполнительного действия факт, содержание и результаты исполнительных действий, при совершении которых они присутствовали, а также смысл совершения исполнительных действий, для участия в которых они приглашаются, на основании какого исполнительного документа они совершаются, а также право понятого делать замечания по поводу совершенных действий. Замечания понятого подлежат обязательному занесению в акт соответствующего исполнительного действия. Сторонам исполнительного производства — взыскателю и должнику также должны быть разъяснены их основные права и обязанности.

Акт об аресте имущества подписывают судебный пристав-исполнитель, понятые, взыскатель, должник, хранитель имущества и другие лица, которые присутствовали при его составлении. Копия акта описи и ареста в обязательном порядке вручается должнику под его роспись. Если опись и арест имущества производились в отсутствие должника и его представителя или представитель должника не имел надлежаще оформленной доверенности, копия акта описи и ареста должна быть направлена должнику заказным письмом. При этом в акте описи и ареста должно содержаться письменное разъяснение должнику сроков и порядка обжалования действий судебного пристава-исполнителя.

Одним из элементов ареста имущества должника является объявление запрета распоряжаться им, которое должно содержаться в каждом акте описи и ареста имущества. Такой запрет может выноситься только в отношении должника в случае, если имущество остается на ответственном хранении у него или судебный пристав-исполнитель не может своевременно обеспечить передачу арестованного имущества на хранение другому лицу.

На практике нередки случаи, когда арестованное имущество сразу изъять невозможно, а судебный пристав-исполнитель не может в силу различных причин передать профессиональному хранителю и не вправе передать арестованное имущество на ответственное хранение взыскателю, а должник отказывается принимать арестованное имущество на ответственное хранение. В этом случае судебный пристав-исполнитель не может принудительно заставить должника принять имущество на ответственное хранение в силу гражданско-правовой природы договора хранения. Однако в подобных ситуациях, чтобы обеспечить сохранность имущества, судебный пристав-исполнитель, произведя опись имущества, вправе запретить должнику распоряжаться им, т.е. объявить о том, что описанное имущество не может быть продано, обменено, подарено, сдано в аренду, заложено или отчуждено иным образом. Объявление такого запрета должно отражаться в акте описи и ареста имущества, который подписывают судебный пристав-исполнитель, должник, взыскатель, понятые и иные лица, участвующие при описи имущества. За нарушение данного запрета судебный пристав-исполнитель может применить к должнику все меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством, поскольку в данном случае между должником и судебным приставом-исполнителем возникнут отношения власти и подчинения, т.е. публичные отношения, а требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех.

Акт о наложении ареста на имущество должника (опись имущества) подписывают судебный пристав-исполнитель, понятые, лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение указанное имущество, и иные лица, присутствовавшие при аресте. В случае отказа кого-либо из указанных лиц подписать акт (опись) в нем (в ней) делается соответствующая отметка.

Копии постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество должника, акта о наложении ареста на имущество должника (описи имущества), если они составлялись, направляются сторонам исполнительного производства, а также в банк или иную кредитную организацию, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в регистрирующий орган, дебитору, собственнику государственного или муниципального имущества, другим заинтересованным лицам не позднее дня, следующего за днем вынесения постановления или составления акта, а при изъятии имущества — незамедлительно.

Основание на арест имущества

Документ : Арест имущества в соответствии с новым УПК Украины

Арест имущества в соответствии с новым УПК Украины

Вступление в силу с 20 ноября 2012 года нового УПК 2012 года существенно изменит основания и порядок принятия тех или иных процессуальных решений в ходе досудебного расследования. Изменения, в частности, коснутся наложения ареста на имущество подозреваемого или обвиняемого.

В соответствии с ч. 1 ст. 126 УПК 1960 года и ч. 3 ст. 170 УПК 2012 года арест имущества применяется с целью обеспечения возможной конфискации имущества или гражданского иска. В статьях УК Украины, предусматривающих ответственность за хозяйственные и служебные преступления, иногда в качестве наказания названа конфискация имущества.

Например, в случае совершения преступлений, предусмотренных ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» УК Украины, ч. 3 ст. 212 «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах» УК Украины, ч. 3 ст. 365-2 «Злоупотребление полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия» УК Украины.

Кроме того, в каждом уголовном производстве потерпевшим может быть заявлен гражданский иск, содержащий требование о возмещении ущерба, причиненного преступлением. В данном случае мерой обеспечения гражданского иска будет арест имущества.

Стоит заметить, что, в соответствии со ст.ст. 125-126 УПК 1960 года, меры по обеспечению гражданского иска, в том числе и арест имущества подозреваемого, обвиняемого, должны были быть применены следователем. Но в соответствии с ч. 1 ст. 173 УПК 2012 года разрешение вопроса об аресте имущества относится к компетенции следственного судьи. Прокурор или следователь по согласованию с прокурором имеет право лишь обратиться с ходатайством об аресте имущества к следственному судье в соответствии со ст. 171 УПК 2012 года.

Как предусмотрено ч. 1 ст. 170 УПК 2012 года, арестом имущества является временное лишение подозреваемого, обвиняемого возможности отчуждать его имущество по определению следственного судьи, суда до отмены ареста имущества. Также арест может состоять в запрете использовать арестованное имущество.

Например, в запрете пользоваться арестованными денежными средствами, находящимися на банковском счете. Но согласно ч. 5 ст. 170 УПК 2012 года запрет использования жилого помещения, в котором на законных основаниях проживают любые лица, не допускается. То есть выселить кого-либо из жилья наложением ареста на квартиру или дом следователь не может.

В соответствии с ч. 2 ст. 167 УПК 2012 года могут быть арестованы как вещи, являвшиеся орудием преступления, так и имущество, приобретенное в результате уголовного правонарушения. Подобные нормы содержались и в УПК 1960 года. Однако в УПК 2012 года существенно детализирован перечень имущества, на которое может быть наложен арест.

Согласно ч. 3 ст. 170 УПК 2012 года арест может быть наложен на недвижимое и движимое имущество, имущественные права интеллектуальной собственности, деньги в наличной и безналичной форме, ценные бумаги, корпоративные права, принадлежащие подозреваемому, обвиняемому.

Данные ценности на момент ареста могут быть изъяты у подозреваемого при задержании, осмотре или обыске в соответствии со ст. 168 УПК 2012 года. Как указано в ч. 5 ст. 171 УПК 2012 года, в этом случае ходатайство об аресте временно изъятого имущество должно быть подано следователем, прокурором не позднее следующего рабочего дня после изъятия имущества. Вместе с тем, часть имущества, об аресте которого будет ходатайствовать следователь, может находиться у подозреваемого на момент принятия решения об аресте. Например, недвижимое имущество, ценности в банках.

Согласно ст. 172 УПК 2012 года ходатайство об аресте имущества рассматривается следственным судьей, судом не позднее 2 дней со дня его поступления. В судебном заседании могут присутствовать следователь, прокурор, гражданский истец, подозреваемый, обвиняемый и его защитник.

Однако неявка этих лиц в судебное заседание не препятствует рассмотрению ходатайства. А в случае если представленное ходатайство касается ареста имущества, которое не было изъято, оно может рассматриваться без извещения подозреваемого, обвиняемого. То есть мнение подозреваемого, обвиняемого, как и гражданского истца, которым обычно является потерпевший, будет выслушано судьей.

Решение об аресте имущества может быть принято при соблюдении двух основных условий:

1) неприменение ареста может привести к исчезновению, потере или повреждению имущества (ч. 4 ст. 170 УПК 2012 года). То есть следователю необходимо доказать следственному судье, что у подозреваемого есть намерение распродать имущество или же он уже совершает действия, направленные на отчуждение имущества. Вместе с тем, подозреваемому стоит настаивать на том, что у него нет никаких планов по отчуждению имущества;

2) стоимость имущества, подлежащего аресту с целью обеспечения гражданского иска, должна быть соразмерной размеру ущерба, причиненного уголовным правонарушением (ч. 4 ст. 171 УПК 2012 года). Таким образом, стоимость арестованного имущества не может значительно превышать размера ущерба, причиненного преступлением.

Кроме того, в соответствии ст. 2 ст. 173 УПК 2012 года, следственный судья, разрешая вопрос об аресте имущества, должен также учитывать:

— правовое основание для ареста имущества;

— достаточность доказательств, указывающих на совершение гражданином уголовного правонарушения;

— размер возможной конфискации имущества, возможный размер ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и гражданского иска;

— последствия ареста имущества для других лиц. Например, для членов семьи подозреваемого, работников предприятия, собственником которого он является;

— разумность и соразмерность ограничения прав собственности задачам уголовного производства.

Таким образом, аргументы подозреваемого, обвиняемого против ареста имущества, могут быть следующие:

1) недостаточность доказательств, указывающих на совершение подозреваемым, обвиняемым уголовного правонарушения;

2) отсутствие данных, свидетельствующих о намерении подозреваемого, обвиняемого распродать или иным образом избавиться от имущества;

3) несоразмерность стоимости имущества, которое может быть арестовано, сумме причиненного вреда;

4) негативные последствия ареста имущества для членов семьи подозреваемого или же для работников предприятия, собственником которого он является.

Обратим внимание читателей и на то, что, согласно п. 4 ст. 173 УПК 2012 года, следственный судья в случае удовлетворения ходатайства об аресте имущества должен применить наименее отягчающий способ ареста, то есть такой способ ареста имущества, который не приведет к приостановлению или чрезмерному ограничению правомерной предпринимательской деятельности гражданина.

Норм о рассмотрении ходатайства об аресте имущества следственным судьей, вызове подозреваемого в судебное заседание при разрешении данного вопроса, условиях применения ареста имущества не содержалось в УПК 1960 года. В соответствии со ст.ст. 125-126 УПК 1960 года вопрос об аресте имущества следователь имел право разрешить единолично без вызова сторон уголовного производства.

В определении об аресте имущества судья, в соответствии с ч. 5 ст. 173 УПК 2012 года, должен указать как перечень имущества, подлежащего аресту, так и вид ограничений правомочий собственника: или запрет распоряжаться, или запрет пользоваться имуществом.

Согласно ч. 6 ст. 173 УПК 2012 года определение об аресте временно изъятого имущества следственный судья должен постановить не позднее 72 часов со дня поступления ходатайства об аресте имущества. В противном случае такое имущество возвращается гражданину, у которого оно было изъято.

В соответствии со ст. 174 УПК 2012 года решение об аресте имущества может быть обжаловано следственному судье подозреваемым, обвиняемым или его защитником. Такое ходатайство подлежит рассмотрению не позднее 3 дней со дня его поступления в суд.

Аргументы в пользу отмены ходатайства могут состоять в отсутствии необходимости применения подобной меры или же в необоснованном наложении ареста.

Таким образом, УПК 2012 года в сравнении с УПК 1960 года устанавливает дополнительные гарантии законности и обоснованности принятия решения об аресте имущества.

Подтвердить законность принятия следователем решения об аресте имущества должны и прокурор, и следственный судья. Мнение подозреваемого, обвиняемого может быть выслушано в ходе судебного заседания, на котором решается вопрос об аресте имущества.

Список использованных документов

УК Украины — Уголовный кодекс Украины

УПК 1960 года — Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 28.12.1960 г.

УПК 2012 года — Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13.04.2012 г. N 4651-VI

«Экспресс анализ законодательных и нормативных актов», N 42 (876),
15 октября 2012 г.
Подписной индекс 40783

Арест на имущество: в каких случаях накладывается, как снять и что предпринять

Арест на имущество – неприятная, но вместе с тем необходимая мера, предусмотренная законодательством нашей страны в определенных ситуациях. В данной статье вы узнаете, в каких случаях может быть наложен арест на имущество, что он предполагает и как его снять.

Арест на имущество является обременением, а именно ограничением, которое возникает не по вашей воле, а на основании закона. Арест ограничивает владение, пользование или распоряжение вашим имуществом. Иными словами, арест имущества — это запрет на совершение любых сделок с имуществом. Арест может наложить суд, судебный исполнитель, орган дознания, предварительного следствия, а иногда и налоговый комитет Министерства финансов (в случаях непогашения налоговой задолженности). Владелец арестованного имущества, которому оно вручено на хранение, обязан обеспечить его сохранность. Совершать сделки с арестованным имуществом можно будет только тогда, когда арест будет снят.

Если, к примеру, вам принадлежит лишь доля в имуществе (доля в квартире, машине и т.д.), то арест будет распространяться только на вашу часть. В этом случае арест лишает возможности производить сделки с имуществом других участников, а это значит, что продать или разделить это имущество тоже не удастся, пока не будет снят арест.

Что не подлежит аресту и как оспорить решение суда об аресте имущества

Согласно статье 161 Кодекса стоимость имущества, на которое налагается арест в обеспечение гражданского иска, предъявленного гражданским истцом или прокурором, не может превышать цены иска.

Арест не может быть наложен на имущество, являющееся предметами первой необходимости, и на иные предметы, перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан.

Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия уголовного правонарушения, либо для финансирования экстремизма, терроризма, организованной группы, незаконного воинского формирования, преступного сообщества.

Имущество, не подлежащее конфискации и аресту по приговору суда

Конфискации не подлежат виды имущества и предметы, необходимые для осужденного и его семьи (лиц, находящиеся на его иждивении) и принадлежащие ему на праве частной собственности или являющиеся его долей в общей собственности:

 • Жилой дом, квартира или отдельные их части, если осужденный и его семья постоянно в них проживают.
 • Земельные участки, на которых расположены дом и хозяйственные постройки, не подлежащие конфискации, а также земельные участки, необходимые для ведения личного подсобного хозяйства.
 • У лиц, основным занятием которых является сельское хозяйство, — хозяйственные постройки и домашний скот в количестве, необходимом для удовлетворения потребностей его семьи, а также корм для скота.
 • Семена, необходимые для очередного посева сельскохозяйственных культур.
 • Предметы домашней обстановки, утвари, одежды:
 • одежда, обувь, белье, постельные принадлежности, кухонная и столовая утварь, находившиеся в употреблении. Может быть конфискована меховая и другая ценная одежда, столовые сервизы, предметы, сделанные из драгоценных металлов, а также имеющие художественную ценность;
 • мебель, минимально необходимая для осужденного и членов его семьи;
 • все детские принадлежности.
 • Продукты питания в количестве, необходимом для осужденного и его семьи до нового урожая, если основным занятием осужденного является сельское хозяйство, а в остальных случаях — продукты питания и деньги на общую сумму в размере, устанавливаемом Правительством Республики Казахстан.
 • Топливо, предназначенное для приготовления пищи и отопления жилого помещения семьи.
 • Инвентарь (в том числе пособия и книги), необходимый для продолжения профессиональных занятий осужденного, за исключением случаев, когда осужденный приговором суда лишен права заниматься соответствующей деятельностью или когда инвентарь использовался им для совершения преступления.
 • Транспортные средства, специально предназначенные для передвижения инвалидов.
 • Международные, государственные и иные призы, которыми награжден осужденный.

Как снять арест на имущество

Конечно, первым и главным аспектом для снятия ареста является прекращение ситуации, из-за которой он был наложен.

Если арест был наложен судом по гражданскому делу, то арест согласно статье 160 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан заканчивается при вступлении решения в законную силу решения об отказе иска или при исполнении решения суда об удовлетворении иска.

Отменить арест на имущество может тот же суд, который рассматривал дело о его наложении, по заявлению сторон или по собственной инициативе. Здесь стоит учесть, что обращаться с заявлением не могут посторонние люди, те, кто не имел отношения к процессу.

Для того, чтобы снять арест, необходимо обратиться с письменным заявлением на имя судьи, рассматривавшего данное дело. К заявлению надо приложить доказательства того, что решение суда исполнено. Это может быть Постановление судебного исполнителя в соответствии со статьей 47 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» о прекращении исполнительного производства.

Суд выносит определение о снятии ареста или может отказать, но при этом в течение 10 рабочих дней с момента вынесения вы можете обжаловать решение в апелляционной инстанции.

Арест имущества судебным исполнителем может быть отменен, после полного исполнения требования судебного акта, после оплаты исполнительской санкции в размере 10% в республиканский бюджет, оплаты деятельности частного судебного исполнителя.

Существует всего две причины, по которым судебный исполнитель может наложить арест на ваше имущество:

1) в случае если судом предписано наложить арест на имущество;

2) в ходе исполнения решения суда по взысканию с должника имущества или денег.

Для того, чтобы снять арест в подобной ситуации, необходимо в первую очередь, погасить задолженность и уведомить об этом судебного исполнителя, наложившего арест (узнайте что делать если за границу не выпускают из-за долгов). После того, как судебный исполнитель направит постановление в государственный орган, и прекращение обременения будет зарегистрировано, арест будет снят.

Если арест был наложен в ходе производства по уголовному делу, т.е. следователем с санкцией прокурора или судом, то арест будет снят после предварительного следствия, если дело прекращено. Если же дело будет передано в суд, то уже на суде будет решен вопрос о снятии ареста в случае обвинительного или оправдательного приговора.

Какие существуют основания и исключения при аресте имущества должника судебными приставами?

Любой гражданин, в отношении которого суд рассматривал иск о взыскании долга, потенциально может столкнуться с ситуацией, когда представители службы судебных приставов наложат арест на его имущество. При кажущейся простоте этого понятия большинство людей довольно смутно представляют, что на самом деле представляет собой арест, как он проводится, что не может быть подвергнуто аресту и так далее.

Что такое арест?

Под арестом понимается систематизация и перепись имущества, принадлежащего должнику и наложение запрета на распоряжение этим имуществом. Сказанное касается только того, на что закон разрешает налагать меры ограничительного характера.

Естественно, что подобная опись составляется не просто так, а имеет своей целью установить возможность погашения долга при помощи реализации описанного имущества. Арест вовсе не предполагает немедленного изъятия вещей должника, хотя в некоторых случаях эта мера является наиболее часто употребляемой судебными приставами. Арестованные вещи могут быть оставлены и у гражданина, но он лишается права распоряжаться ими.

Судебные приставы, кроме вещей прямо запрещённых к аресту, не имеют права подвергать ограничениям право пользования тем имуществом, стоимость которого несоизмерима с имеющимся долгом. Например, если у гражданина имеется долг по коммунальным услугам в несколько тысяч рублей, то арестовывать его автомобиль, стоимостью больше миллиона, нельзя.

Если размер долга большой, то арест может распространяться и на объекты недвижимости, владельцем которых является должник. Реализация таких объектов может занять определённое время, и в течение этого времени должник будет иметь возможность использовать их (но без права распоряжения).

Естественно, что стоимость вещей с ограничением в распоряжении после их реализации должна полностью покрыть те задолженности, которые и послужили основанием для судебного их взыскания.

Основания для ареста имущества

Единственным законным основанием для любых действий по аресту имущества может являться только исполнительное производство.

Выглядит это следующим образом. Сначала в отношении должника подаётся иск о взыскании задолженности. Суд рассматривает этот иск и при наличии достаточных оснований выносит решение о принудительном взыскании долга. Исполнением этого решения занимается уже служба судебных приставов, которая на основании судебного решения открывает исполнительное производство. Именно это производство и будет основанием для любых ограничительных действий с имуществом должника.

Если говорить о том, какая задолженность может стать причиной ареста имущества, то следует понимать, что к этому может привести любой долг, который будет признан судом. Это могут быть долги по коммунальным услугам, банковским кредитам и займам, долги перед частными лицами, долги по алиментам и так далее.

Важным, по крайней мере, для должника, моментом является то, что на каждой стадии принятия решения об аресте имущества происходит предоставление всей информации и предложение добровольно погасить долг. То есть сюрпризом непосредственно арест имущества не станет.

Процедура ареста имущества

Обязательным условием, начинающим процедуру ареста имущества, является оповещение гражданина о планируемых действиях. Первое посещение должника приставами-исполнителями не всегда заканчивается непосредственно ограничительными решениями. Возможно, судебные приставы сначала захотят ознакомиться с материальным положением должника.

На первом этапе происходит составление описи всего, что принадлежит должнику и что после реализации может покрыть имеющуюся задолженность. Обязательным условием этого этапа является присутствие понятых.

Если в личном владении должника ничего нет, то и ограничение права собственности соответственно не производится, а взыскание долга осуществляется другими способами.

Параллельно с описью приставы осуществляют оценку вещей с целью соразмерить их стоимость с размером долга. Судебные приставы не имеют права оценивать вещь, бывшую в использовании, на уровне аналогичной новой вещи. То есть, например, телевизор, не будет оценен в такую же сумму, сколько он стоит в магазине, даже если он совершенно новый.

Если оценка вещей, произведённая приставами, не устраивает должника, то приглашается представитель независимой экспертной компании. Своё несогласие с оценкой (так же, как и согласие) гражданин должен подтвердить личной подписью в протоколе.

На заключительном этапе принимается решение о том, какие арестованные вещи следует оставить на хранение у должника, а которые следует отправить на реализацию.

Результаты процедуры должны быть зафиксированы в протоколе. В нём же должник, несогласный с чем либо, может предъявить претензии. Протокол составляется в двух экземплярах, один – должнику, другой – судебным приставам.

Что не может подлежать аресту?

Существует целый ряд вещей и другого имущества, которые законодательно запрещены к аресту судебными приставами:

 • недвижимость, если она используется для проживания и другой не имеется;
 • личные вещи и предметы личного использования;
 • вещи, используемые при осуществлении предпринимательской деятельности;
 • имущество, для удовлетворения основных потребностей семьи; например, домашние животные, выращенный урожай и так далее;
 • продукты или деньги в минимально необходимом объёме на каждого члена семьи;
 • госнаграды;
 • вещи, требующиеся должнику-инвалиду.