Право иметь адвоката принадлежит

адвокат Кучерявий О.П.

Офіційний сайт

☰ Navigation

Адвокатський запит. Терміни, зміст, зауваження

До професійних прав адвоката належить, зокрема, право адвоката звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб), згідно з нормами статті 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Адвокатський запит — письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 24 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність » до адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Звертаю увагу, що в цій же статті зазначається, що адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства. Адже, саме цими обмеженнями, нажаль, нехтують деякі представники закону у своїх запитах, так як і особи, які представляють органи виконавчої влади у своїх відповідях на запити.

Зміст адвокатського запиту повинен бути чітким, конкретним та зрозумілим, при можливості нормативно обґрунтованим.

Як вже вказувалось вище, до адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Згідно з частиною 2 статті 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ордер – письмовий документ, що у випадках, встановлених цим Законом та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера.

Також, відповідно до норм пунктів 2, 14 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року № 36 ордер на надання правової допомоги – письмовий документ, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги у випадках і порядку, встановлених вищенаведеним законом. Ордер, встановленої цим Положенням форми, є належним та достатнім підтвердженням правомочності адвоката на вчинення дій в інтересах клієнта.

Отже, в даному ордері необхідно чітко зазначати в якому саме органі, установі або підприємстві адвокат має право представляти інтереси клієнта. В будь-якому іншому випадку, наприклад якщо зазначено, що представляти інтереси адвокат має право у «всіх органах влади», такий ордер вважатиметься оформленим неналежним чином.

Звертаю увагу, що неналежне засвідчення необхідних копій документів, які додаються до адвокатського запиту, ненадання такого документу, або некоректне їх заповнення є грубим порушенням вимог законодавства.

Адвокат має право використовувати надане йому Законом право на звернення з адвокатським запитом до відповідних суб’єктів, виключно про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Щодо термінів в наданні відповіді на адвокатський запит, то у відповідності до положень статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації ».

Отже, відповідь на адвокатський запит необхідно надавати не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання, а в разі потреби в опрацюванні великого масиву інформації до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження.

Щиро Ваш, адвокат Кучерявий О.П.

Единственным документом, подтверждающим владение жилищем, является выписка из Госреестра имущественных прав

В Украине вступил в силу новый порядок регистрации недвижимости

В Украине существенно изменился порядок регистрации недвижимости. Вступил в силу недавно принятый парламентом Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений». Этим документом расширяется перечень лиц, которые могут заниматься регистрацией. Также значительно сокращены сроки выполнения таких работ и урегулирован вопрос получения информации из госреестра в электронном виде.

Подробнее о вступившем в силу новом порядке регистрации недвижимости и его особенностях «ФАКТАМ» рассказала адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Ирина Кузина.

— Уточните, пожалуйста, кто теперь получает право проводить регистрацию недвижимости?

— В первую очередь — местные власти. В частности, согласно закону, это исполнительные комитеты местных советов, Киевская и Севастопольская городские, районные, районные в Киеве и Севастополе администрации.

Право на регистрацию имеют и аккредитованные субъекты, то есть юридические лица публичного права. К ним относятся существующие и создающиеся центры предоставления административных услуг, которые сейчас появляются во многих городах.

Также это различные государственные регистраторы. Ими являются нотариусы и госрегистраторы, состоящие в трудовых отношениях с субъектом государственной регистрации прав, а также государственные исполнители при регистрации обременений.

— Каким образом закон предусматривает делегировать органам местного самоуправления полномочия по предоставлению таких услуг?

— Исполнительные комитеты местных советов получают полномочия по регистрации прав только в случае принятия советом на заседании соответствующего решения. То есть они не обязаны обеспечивать регистрацию, но могут это делать по собственному желанию. Остальные субъекты регистрации получают полномочия автоматически в силу закона.

— Кто конкретно будет этим заниматься?

— Прежде всего — государственные регистраторы и нотариусы. Причем госрегистраторы могут быть в штате, например, исполнительных комитетов местных советов или являться сотрудниками региональных центров предоставления админуслуг.

— Как представителям местной власти будет предоставляться доступ к реестрам? У них есть квалифицированные специалисты?

— Доступ даст технический администратор — Государственное предприятие «Інформаційний центр» Министерства юстиции Украины. Стоит учесть, что в местных органах власти специалистов, отвечающих квалификационным требованиям Минюста, как правило, нет. Однако ранее этот вопрос решался путем перевода существующих государственных регистраторов из одного учреждения в другое. Как это будет осуществляться сейчас, пока не ясно.

— Право регистрации предоставляется нотариусам. Готовы ли они к этому и имеют ли доступ к реестрам?

— Нотариусы уже получили доступ к реестрам прав на недвижимость и могут производить регистрацию. Что касается Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц — предпринимателей, то процесс подключения нотариусов продолжается. Как сообщал министр юстиции Павел Петренко, уже подключены 1800 нотариусов. Однако, по моей информации, обучение они не проходили.

— Напомните, в каких случаях проводится первичная регистрация недвижимости?

— Если первичной регистрацией считать открытие раздела в Государственном реестре прав, то это происходит при строительстве объекта, его выделении, разделе или объединении. В таком случае объекту присваивается уникальный номер. После открытия раздела государственный регистратор оформляет права на это имущество на основании договоров, свидетельств о праве собственности, решений судов и других документов, перечень которых составляет 14 пунктов, но при этом не является исчерпывающим.

— Какова последовательность действий владельца недвижимости, решившего самостоятельно провести ее регистрацию? К кому обращаться, какие документы подавать?

— Сразу хочу напомнить, что обязательная регистрация прав собственности на недвижимость начала действовать с 1 января 2013 года. То есть, если вы купили, получили в наследство или иным способом приобрели квартиру либо дом после этой даты, значит, регистрация уже проведена. Если раньше, то можно самостоятельно обратиться к регистратору для внесения объекта в реестр. Хотя это не обязательно. Особенно если вы не планируете в ближайшее время продавать или дарить свою недвижимость.

Если же вы все-таки решили самостоятельно провести регистрацию своего жилья, то в первую очередь нужно собрать пакет необходимых документов:

  • заявление на установленном бланке (его поможет составить государственный регистратор или нотариус);
  • паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с порядком), номер регистрационной карточки налогоплательщика (ИНН);
  • оригиналы правоустанавливающих документов;
  • если оформлением занимается ваш представитель, то документы о его полномочиях;
  • оригинал квитанции об уплате административного сбора за регистрацию прав на недвижимость;
  • оригинал квитанции о расчете за получение информации из реестра (в случае необходимости предоставления выписки);
  • оригиналы документов, подтверждающие право на освобождение от внесения указанных платежей, если таковые есть.

Теперь государственный регистратор или нотариус самостоятельно сканирует оригиналы документов, поэтому копии подавать нет необходимости.

Стоит отметить, что право, возникшее на основании решения суда, регистрируется точно так же, как и при обычной сделке. Но правоустанавливающим документом в данном случае будет решение суда с отметкой о том, что оно вступило в законную силу.

Целесообразно предварительно проконсультироваться с юристом или нотариусом, который будет проводить регистрацию. Можно воспользоваться и первичной бесплатной правовой помощью, предоставляемой в любом органе государственной власти или местного самоуправления в виде устной консультации.

Хочу напомнить, что теперь единственным документом, подтверждающим владение квартирой или домом, является выписка из Государственного реестра имущественных прав.

— В какие сроки проводится регистрация и сколько она стоит?

— Если мы говорим об обычной жилой недвижимости, то по закону госрегистрация должна быть проведена в течение пяти рабочих дней. А стоимость меняется в зависимости от определенных бюджетных показателей, устанавливаемых правительством. В частности, в 2016 году за простую госрегистрацию права собственности на квартиру или дом необходимо уплатить 140 гривен.

— В соответствии с законом, информация, имеющаяся в Государственном реестре прав, является открытой, а документы заявитель может получать как в электронном, так и в бумажном виде. Они имеют одинаковую юридическую силу. Расскажите, какая именно информация о недвижимости и ее владельце будет в открытом доступе? И есть ли угроза, что ее используют злоумышленники?

— Сейчас действует порядок предоставления сведений из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество, вступивший в силу еще 6 октября 2015 года. По письменному или электронному запросу выдаются полные данные об объекте и правообладателе. В выписке из реестра отразятся регистрационный номер объекта, его адрес, площадь, реквизиты правоустанавливающего документа, зарегистрировавшее собственность должностное лицо или нотариус, фамилия, имя и отчество владельца (или наименование и код юридического лица) и его доля собственности, сведения из реестров прав собственности (до 2013 года), обременений и запретов.

Поскольку персональные данные — номер регистрационной карточки налогоплательщика и адрес фактического места жительства владельца — в выписке не указываются, риски от раскрытия такой информации я считаю несущественными. Хотя мнения экспертов по этому поводу расходятся.

— Много ли подводных камней в новом порядке регистрации недвижимости?

— В целом это позитивные изменения. Правда, есть и неоднозначные моменты. Например, теперь нельзя отказать в регистрации права собственности на недвижимость на основании решения суда, если на объект зарегистрировано обременение. С одной стороны, это правильно, исходя из принципа обязательности судебных решений. С другой — возможны различные злоупотребления при наличии сговора с судом, то есть возникают коррупционные риски.

Фото в заголовке Игоря Емельяненко, «ФАКТЫ»

Полномочия адвоката по уголовным делам

С принятием в 2012 году Уголовного процессуального кодекса Украины отечественное законодательство получило колоссальное количество новых правовых институтов, которые ранее не были известны ни юристам, ни обывателям. Одной из таких новаций является усиление процессуальной роли стороны защиты. Достигается подобный эффект через введение отдельных ограничений касаемо возможности выступать защитником в уголовном процессе. На сегодня такое право принадлежит исключительно адвокатам, получившим право на занятие деятельностью и внесенным в специализированный реестр.

В связи с этим также расширились полномочия защитника. Сегодня он может получать в неограниченном количестве свидания с подзащитным (в случае, если подозреваемое в совершении уголовного правонарушения лицо находится в следственном изоляторе), привлекать к участию экспертов и специалистов для проведения различных исследований, предоставления консультаций и разъяснений. Кроме того, сегодня адвокат обязан присутствовать при вручении уведомления о подозрении. Защитник может принимать участие в проведении следственных действий (обыск, осмотр, временный доступ к вещам и документам, освидетельствование, опознание и т.д.), а также присутствовать на допросах подозреваемого или очных ставках.

Защитник имеет полное право обращаться в вышестоящие органы с жалобами на действия следователя, процессуального руководителя, следственного судьи. Помимо этого, он уполномочен заявлять отводы, вносить ходатайства и т.д. Именно адвокат принимает участие в судебном рассмотрении на стороне защиты, в ходе которого он может предъявлять собственные доказательства невиновности клиента.

Вам срочно нужен высококвалифицированный адвокат и вы находитесь в Киеве. Тогда немедленно звоните в наше адвокатское бюро, и наши профессионалы непременно помогут вам!

Необходима помощь квалифицированного специалиста?
Сохраните себе время — задайте вопросы ему

Подробнее о полномочиях уголовного адвоката

Абсолютно для всех является очевидным тот факт, что без помощи квалифицированного и опытного адвоката практически невозможно закончить рассмотрение того или иного судебного разбирательства в свою пользу. В первую очередь это связанно с тем, что данный профессионал досконально разбирается во всех особенностях и тонкостях всего процесса рассмотрения дел в судебных инстанциях. Также он обладает полным набором полномочий, позволяющих ему заниматься сбором и обработкой доступных доказательств по делу, в работу над которым он был привлечен. Это помогает максимально точно собрать картину происшествия и на основе полученных данных выстроить действенную линию защиты, смягчить давление на своего клиента или же напротив, получить определенный набор рычагов давления на вторую сторону.

Адвокат начинает выполнять свои непосредственные функции сразу же после фактического внесения соответствующей информации в Единый реестр, куда записываются абсолютно все проводимые расследования. Заканчивается же его работа только после вынесения окончательного судебного вердикта. Хотя бывают случаи с подачей апелляций, что также затягивает период его участия в рассмотрении дела.

Стоит отметить, что даже участие относительно неопытного адвоката в рассмотрении дела значительно увеличивают шансы на успех. Зная многие правовые нюансы и тонкости, он может обратить внимание своего подзащитного на тот факт, что действующие законодательство значительно сократило срок подачи апелляционного заявления. И таких примеров может быть очень много. Что уж говорить о признанных доках судебных разбирательств.

Одной из основных задач, которые ставятся перед адвокатом, можно назвать своевременный сбор и подачу всего необходимого комплекта документов. Это нужно будет делать достаточное количество раз на всем протяжении судебного разбирательства. Причем пакеты документов для простого начала судебного производства, подачи жалобы или апелляции будут существенно отличаться. Грамотная работа с документацией, а также представителями правоохранительных и судебных органов, поможет добиться желаемого результата и либо защитить своего клиента от неправомерного иска, либо же напротив, добиться справедливости, выступая в роли обвинителя.

В новой редакции УПК отмечается значительное расширение прав, доступных адвокатам при работе над делами уголовного характера. Главное нововведение заключается в том, что по полномочиям адвокат теперь приравниваются к органам досудебного расследования. Это дает ему полное право на сбор доказательств параллельно с проводимым следствием и даже на допрос свидетелей. Кроме того, используя свой профессионализм и убедительность, адвокат может склонить суд передать ему право на выбор меры пресечения для своего подзащитного. Естественно это возможно исключительно во время рассмотрения преступления легкой степени тяжести.

Наиболее значительную роль адвокат отыгрывает на этапе непосредственного рассмотрения дела в суде. И если на стадии предварительного судебного разбирательства определённые полномочия адвоката могут нивелироваться административными нормами или же подавляться представителями законодательных структур, при рассмотрении дела в суде полномочия адвоката находиться на одном уровне с прокурорскими. Это позволяет выстроить прочную и убедительную позицию защиты или обвинения практически в любой инстанции. То есть благодаря грамотному использованию имеющихся полномочий адвокат всегда может добиться положительного результата для своего клиента.

Необходима помощь квалифицированного специалиста?
Сохраните себе время — задайте вопросы ему

Право иметь адвоката принадлежит

Полупанова Ольга Александровна
адвокат

Юридические услуги в Харькове и области
+38 (097) 912-21-09

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение основных терминов

1. В этом Законе нижеприведенные термины употребляются в таком значении:

1) адвокат — физическое лицо, которое осуществляет адвокатскую деятельность на основаниях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Законом;

2) адвокатская деятельность — независимая профессиональная деятельность адвоката для осуществления защиты, представительства и предоставление других видов правовой помощи клиенту;

3) адвокатское самоуправление — гарантированное государством право адвокатов самостоятельно решать вопросы организации и деятельности адвокатуры в порядке, установленном настоящим Законом;

4) договор о предоставлении правовой помощи — договоренность, по которой одна сторона (адвокат, адвокатское бюро, адвокатское объединение) обязуется осуществлять защиту, представительство или предоставить другие виды правовой помощи второй стороне (клиенту) на условиях и в порядке, определенных договором, а клиент обязуется оплатить предоставление правовой помощи и фактические расходы, необходимые для выполнения договора;

5) защита — вид адвокатской деятельности, которая заключается в обеспечении защиты прав, свобод и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного, лица, в отношении которого предусматривается применение принудительных мер медицинского или воспитательного характера или решается вопрос об их применении в уголовном производстве, лица, в отношении которого рассматривается вопрос о выдаче иностранному государству (экстрадиции), а также лица, привлекаемого к административной ответственности во время рассмотрения дела об административном правонарушении;

6) другие виды правовой помощи — виды адвокатской деятельности по предоставлению правовой информации, консультаций и разъяснений по правовым вопросам, правового сопровождения деятельности клиента, составление заявлений, жалоб, процессуальных и иных документов правового характера, направленных на обеспечение реализации прав, свобод и законных интересов клиента, недопущения их нарушений, а также на содействие их восстановлению в случае нарушения;

7) клиент — физическое или юридическое лицо, государство, орган государственной власти, орган местного самоуправления, в интересах которых осуществляется адвокатская деятельность;

8) конфликт интересов — противоречие между личными интересами адвоката и его профессиональными правами и обязанностями, наличие которой может повлиять на объективность и беспристрастность во время исполнения адвокатом его профессиональных обязанностей, а также на совершение или несовершение им действий во время осуществления адвокатской деятельности;

9) представительство — вид адвокатской деятельности, которое заключается в обеспечении реализации прав и обязанностей клиента в гражданском, хозяйственном, административном и конституционном судопроизводстве, в других государственных органах, перед физическими и юридическими лицами, прав и обязанностей пострадавшего во время рассмотрения дел об административных правонарушениях, а также прав и обязанностей потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика в уголовном производстве.

Статья 2. Адвокатура Украины

1. Адвокатура Украины — негосударственный самоуправляющийся институт, который обеспечивает осуществление защиты, представительства и предоставление других видов правовой помощи на профессиональной основе, а также самостоятельно решает вопросы организации и деятельности адвокатуры в порядке, установленном настоящим Законом.

2. Адвокатуру Украины составляют все адвокаты Украины, которые имеют право осуществлять адвокатскую деятельность.

3. С целью обеспечения надлежащего осуществления адвокатской деятельности, соблюдение гарантий адвокатской деятельности, защиты профессиональных прав адвокатов, обеспечение высокого профессионального уровня адвокатов и решения вопросов дисциплинарной ответственности адвокатов в Украине действует адвокатское самоуправление.

Статья 3. Правовая основа деятельности адвокатуры Украины

1. Правовой основой деятельности адвокатуры Украины является Конституция Украины, этот Закон, другие законодательные акты Украины.

Статья 4. Принципы и основы осуществления адвокатской деятельности

1. Адвокатская деятельность осуществляется на принципах верховенства права, законности, независимости, конфиденциальности и избежания конфликта интересов.

2. Адвокат Украины осуществляет адвокатскую деятельность на всей территории Украины и за ее пределами, если иное не предусмотрено международным договором, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой Украины, или законодательством иностранного государства.

3. Адвокат может осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально или в организационно-правовых формах адвокатского бюро или адвокатского объединения (организационные формы адвокатской деятельности).

4. Адвокат иностранного государства осуществляет адвокатскую деятельность на территории Украины в соответствии с настоящим Законом, если иное не предусмотрено международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины.

Статья 5. Адвокатура и государство

1. Адвокатура является независимым от органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц.

2. Государство создает надлежащие условия для деятельности адвокатуры и обеспечивает соблюдение гарантий адвокатской деятельности.

Раздел II
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА НА ЗАНЯТИЕ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 6. Адвокат

1. Адвокатом может быть физическое лицо, которое имеет полное высшее юридическое образование, владеет государственным языком, имеет стаж работы в области права не менее двух лет, сдал квалификационный экзамен, прошел стажировку (кроме случаев, установленных настоящим Законом), составил присягу адвоката Украины и получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

2. Не может быть адвокатом лицо, которое:

1) имеет непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость за совершение тяжкого, особо тяжкого преступления, а также преступления средней тяжести, за который назначено наказание в виде лишения свободы;

2) признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

3) лишен права на занятие адвокатской деятельностью, — в течение двух лет со дня принятия решения о прекращении права на занятие адвокатской деятельностью;

4) освобожден от должности судьи, прокурора, следователя, нотариуса, с государственной службы или службы в органах местного самоуправления за нарушение присяги, совершение коррупционного правонарушения, — в течение трех лет со дня такого освобождения.

3. Для целей настоящей статьи:

1) полное высшее юридическое образование — высшее юридическое образование, полученное в Украине, а также полное высшее юридическое образование, полученное в иностранных государствах и признано в Украине в установленном законом порядке;

2) стаж работы в области права — стаж работы лица по специальности после обретения им полного высшего юридического образования.

Статья 7. Требования относительно несовместимости

1. Несовместимой с деятельностью адвоката являются:

1) работа на должностях лиц, указанных в пункте 1 части первой статьи 4 Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции»;

2) военная или альтернативная (невоенная) служба;

3) нотариальная деятельность;

4) судебно-экспертная деятельность.

Требования относительно несовместимости с деятельностью адвоката, предусмотренные пунктом 1 настоящей части, не распространяются на депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов (кроме тех, которые осуществляют свои полномочия в соответствующем совете на постоянной основе), членов Высшего совета юстиции (кроме тех, которые работают в Высшем совете юстиции на постоянной основе).

2. В случае возникновения обстоятельств несовместимости, установленных частью первой настоящей статьи, адвокат в трехдневный срок со дня возникновения таких обстоятельств подает в совет адвокатов региона по адресу своего рабочего места заявление о приостановлении адвокатской деятельности.

Статья 8. Допуск к сдаче квалификационного экзамена

1. Лицо, изъявившее желание стать адвокатом и соответствует требованиям частей первой и второй статьи 6 настоящего Закона, имеет право обратиться в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры по месту жительства с заявлением о допуске к сдаче квалификационного экзамена. Порядок допуска к сдаче квалификационного экзамена и перечень документов, прилагаемых к заявлению, утверждаются Советом адвокатов Украины.

2. Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры проверяет соответствие лица требованиям, установленным частями первой и второй статьи 6 настоящего Закона. С целью проверки полноты и достоверности сведений, сообщенных лицом, изъявившим желание стать адвокатом, и при наличии письменного согласия такого лица квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры, квалификационная палата или определенный ею член палаты могут обращаться с запросами в органы государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и подчинения, общественных объединений, обязаны не позднее десяти рабочих дней со дня получения запроса предоставить необходимую информацию.

Отказ в предоставлении информации на такой запрос, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление информации, не соответствует действительности, влекут за собой ответственность, установленную законом.

В случае непредставления лицом, изъявившим желание стать адвокатом, письменного согласия на проверку полноты и достоверности сообщенных им сведений такое лицо к квалификационному экзамену не допускается.

3. Срок рассмотрения заявления о допуске к сдаче квалификационного экзамена не должен превышать тридцати дней со дня его поступления.

По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры принимает решение о:

1) допуске лица к квалификационному экзамену;

2) отказ в допуске лица к квалификационному экзамену.

Лицу, которое обратилось с заявлением о допуске к сдаче квалификационного экзамена, сообщается о принятом решении письменно в течение трех дней со дня его принятия. В случае принятия решения об отказе в допуске лица к квалификационному экзамену в решении квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры в обязательном порядке указываются причины такого отказа.

4. Решение об отказе в допуске лица к квалификационному экзамену может быть обжалован в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры или в суд в течение тридцати дней со дня его получения.
Статья 9. Квалификационный экзамен

1. Квалификационный экзамен является атестацией лица, изъявившего желание стать адвокатом.

2. Квалификационный экзамен состоит в выявлении теоретических знаний в области права, истории адвокатуры, адвокатской этики лица, изъявившего желание стать адвокатом, а также в выявлении уровня его практических навыков и умений в применении закона.

Организация и проведение квалификационного экзамена осуществляется квалификационной палатой квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Порядок сдачи квалификационных экзаменов, методика оценки и программа квалификационных экзаменов утверждаются Советом адвокатов Украины. Совет адвокатов Украины может установить плату за сдачу квалификационного экзамена и порядок ее внесения.

Квалификационные экзамены проводятся не реже одного раза в три месяца.

3. Лицу, сдавшему квалификационный экзамен, в течение десяти дней со дня сдачи квалификационного экзамена квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры бесплатно выдает свидетельство о сдаче квалификационного экзамена.

Свидетельство о сдаче квалификационного экзамена действительное в течение трех лет со дня сдачи.

Образец свидетельства о сдаче квалификационного экзамена утверждается Советом адвокатов Украины.

4. Лицо, которое не сдало квалификационный экзамен, может быть допущен к составлению такого экзамена повторно не ранее чем через шесть месяцев. Лицо, которое не сдало квалификационный экзамен повторно, может быть допущена к следующему квалификационного экзамену не ранее чем через один год.

5. Лицо, которое не сдала квалификационный экзамен, может в течение тридцати дней со дня получения решения квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры обжаловать его к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры или в суд, которые могут оставить обжалуемое решение без изменений, или обязать квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры провести повторный квалификационный экзамен в ближайшее время проведения таких испытаний.
Статья 10. Стажер адвоката. Стажировки

1. Стажировка заключается в проверке готовности лица, получившего свидетельство о сдаче квалификационного экзамена, самостоятельно осуществлять адвокатскую деятельность. Стажировка осуществляется в течение шести месяцев под руководством адвоката по направлению совета адвокатов региона.

2. Стажером адвоката может быть лицо, которое на день начала стажировки имеет действительное свидетельство о сдаче квалификационного экзамена.

Стажировка может осуществляться в свободное от основной работы время стажера.

3. Руководителем стажировки может быть адвокат Украины, который имеет стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет. У одного адвоката могут проходить стажировку более трех стажеров одновременно. Совет адвокатов региона может назначить руководителя стажировки из числа адвокатов, адрес рабочего места которых находится в соответствующем регионе.

4. Порядок прохождения стажировки, программа и методика оценивания стажировку утверждаются Советом адвокатов Украины.

5. От прохождения стажировки освобождаются лица, которые на день обращения с заявлением о допуске к сдаче квалификационного экзамена имеют стаж работы помощника адвоката не менее одного года за последние два года.

6. По результатам стажировки руководитель стажировки составляет отчет об оценке стажировки и направляет его совету адвокатов региона.

7. Результаты стажировки оцениваются советом адвокатов региона в течение тридцати дней со дня получения отчета.

По оценке результатов стажировки совет адвокатов региона принимает решение о:

1) выдачe лицу свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью;
2) продолжение стажировки на срок от одного до трех месяцев.

Стажер адвоката и руководитель стажировки уведомляются о принятом решении письменно в течение трех дней со дня его принятия.

8. Решение совета адвокатов региона о продлении стажировки может быть обжаловано стажером адвоката или руководителем стажировки в течение тридцати дней со дня его получения в Совет адвокатов Украины или в суд, которые могут оставить обжалуемое решение без изменений, или обязать совет адвокатов региона выдать свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Статья 11. Присяга адвоката Украины

1. Лицо, относительно которого советом адвокатов региона принято решение о выдаче свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, не позднее тридцати дней со дня принятия этого решения составляет перед советом адвокатов региона присягу адвоката Украины следующего содержания:

«Я, (имя и фамилия), торжественно присягаю в своей адвокатской деятельности придерживаться принципов верховенства права, законности, независимости и конфиденциальности, правил адвокатской этики, честно и добросовестно обеспечивать право на защиту и оказывать правовую помощь согласно Конституции Украины и законов Украины, с высокой ответственностью выполнять возложенные на меня обязанности, быть верным присяге».

2. Текст присяги адвоката Украины подписывается адвокатом и хранится советом адвокатов региона, а ее копия предоставляется адвокату.

Статья 12. Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, удостоверение адвоката Украины

1. Лицу, сдавшему присягу адвоката Украины, советом адвокатов региона в день принесения присяги безвозмездно выдается свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и удостоверение адвоката Украины.

2. Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и удостоверение адвоката Украины не ограничиваются возрастом лица и является бессрочными.

Образцы свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и удостоверение адвоката Украины утверждаются Советом адвокатов Украины.

Статья 13. Осуществление адвокатской деятельности адвокатом индивидуально

1. Адвокат, который осуществляет адвокатскую деятельность индивидуально, является самозанятым лицом.

2. Адвокат, который осуществляет адвокатскую деятельность индивидуально, может открывать счета в банках, иметь печать, штампы, бланки (в том числе ордера) с указанием своей фамилии, имени и отчества, номера и даты выдачи свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Статья 14. Адвокатское бюро

1. Адвокатское бюро является юридическим лицом, созданным одним адвокатом, и действует на основании устава. Наименование адвокатского бюро должно включать фамилию адвоката, который его создал.

2. Государственная регистрация адвокатского бюро осуществляется в порядке, установленном Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей», с учетом особенностей, предусмотренных этим Законом.

3. Адвокатское бюро имеет самостоятельный баланс, может открывать счета в банках, иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием.

4. О создании, реорганизации или ликвидации адвокатского бюро адвокат, который создал адвокатское бюро, в течение трех дней со дня внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц — предпринимателей письменно уведомляет соответствующий совет адвокатов региона.

5. Стороной договора о предоставлении правовой помощи является адвокатское бюро.

6. Адвокатское бюро может привлекать к выполнению заключенных бюро договоров об оказании правовой помощи других адвокатов на договорных началах. Адвокатское бюро обязано обеспечить соблюдение профессиональных прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности.

Статья 15. Адвокатское объединение

1. Адвокатское объединение является юридическим лицом, созданным путем объединения двух или более адвокатов (участников), и действует на основании устава.

2. Государственная регистрация адвокатского объединения осуществляется в порядке, установленном Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей», с учетом особенностей, предусмотренных этим Законом.

3. Адвокатское объединение имеет самостоятельный баланс, может открывать счета в банках, иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием.

4. О создании, реорганизации или ликвидации адвокатского объединения, изменение состава его участников адвокатское объединение в течение трех дней со дня внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц — предпринимателей письменно уведомляет соответствующий совет адвокатов региона.

5. Стороной договора о предоставлении правовой помощи является адвокатское объединение. От имени адвокатского объединения договор о предоставлении правовой помощи подписывается участником адвокатского объединения, уполномоченным на это доверенностью или уставом адвокатского объединения.

6. Адвокатское объединение может привлекать к выполнению заключенных объединением договоров об оказании правовой помощи других адвокатов на договорных началах. Адвокатское объединение обязано обеспечить соблюдение профессиональных прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности.

Статья 16. Помощник адвоката

1. Адвокат может иметь помощников из числа лиц, имеющих полное высшее юридическое образование. Помощники адвоката работают на основании трудового договора (контракта), заключенного с адвокатом, адвокатским бюро, адвокатским объединением, с соблюдением требований настоящего Закона и законодательства о труде.

2. Помощник адвоката выполняет поручения адвоката в делах, находящихся в производстве адвоката, кроме тех, что принадлежат к процессуальным полномочиям (прав и обязанностей) адвоката.

3. Положение о помощника адвоката утверждается Советом адвокатов Украины.

4. Помощнику адвоката запрещается совмещать работу адвоката с деятельностью, несовместимой с деятельностью адвоката. Помощником адвоката не могут быть лица, указанные в части второй статьи 6 настоящего Закона.

Статья 17. Единый реестр адвокатов Украины

1. Совет адвокатов Украины обеспечивает ведение Единого реестра адвокатов Украины с целью сбора, хранения, учета и предоставление достоверной информации о численности и персональном составе адвокатов Украины, адвокатов иностранных государств, которые в соответствии с настоящим Законом приобрели права на занятие адвокатской деятельностью в Украине, о избрании адвокатами организационной формы адвокатской деятельности. Внесение сведений в Единый реестр адвокатов Украины осуществляется советами адвокатов регионов и Советом адвокатов Украины.

2. До Единого реестра адвокатов Украины вносятся следующие сведения:

1) фамилия, имя и отчество адвоката;

2) номер и дата выдачи свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, номер и дата принятия решения о выдаче свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью (номер и дата принятия решения о включении адвоката иностранного государства в Единый реестр адвокатов Украины);

3) наименование и местонахождение организационной формы адвокатской деятельности, номера средств связи;

4) адрес рабочего места адвоката, номера средств связи;

5) информация о приостановлении или прекращении права на занятие адвокатской деятельностью;

6) другие сведения, предусмотренные настоящим Законом.

Адрес рабочего места адвоката является местонахождение выбранной адвокатом организационной формы адвокатской деятельности или адрес фактического места осуществления адвокатской деятельности, если оно является отличным от местонахождения выбранной адвокатом организационной формы адвокатской деятельности. В случае наличия нескольких адресов рабочих мест адвоката до Единого реестра адвокатов Украины вносится только один адрес рабочего места адвоката.
3. Адвокат в течение трех дней со дня изменения сведений о себе, которые внесены или подлежащих внесению в Единый реестр адвокатов Украины, письменно сообщает о таких изменениях в совет адвокатов региона по адресу своего рабочего места, кроме случаев, если эти изменения вносятся на основании решения квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

4. Информация, внесенная в Единый реестр адвокатов Украины, является открытой на официальном веб-сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины. Совет адвокатов Украины и соответствующие советы адвокатов регионов предоставляют выписки из Единого реестра адвокатов Украины по обращению адвоката или другого лица.

5. Сведения, которые подлежат внесению в Единый реестр адвокатов Украины, включаются в него не позднее дня, следующего за днем получения советом адвокатов региона соответствующей информации, кроме случаев, установленных настоящим Законом.

6. Порядок ведения Единого реестра адвокатов Украины утверждается Советом адвокатов Украины.

7. С целью ведения Единого реестра адвокатов Украины разрешается обработка персональных данных физических лиц в соответствии с законодательством по вопросам защиты персональных данных.

Статья 18. Объединение адвокатов

1. Адвокаты имеют право создавать в установленном законом порядке местные, всеукраинские и международные объединения.

2. Адвокаты, их объединения могут быть членами международных организаций, адвокатов и юристов.

Раздел III
ВИДЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА. ГАРАНТИИ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 19. Виды адвокатской деятельности

1. Видами адвокатской деятельности являются:

1) предоставление правовой информации, консультаций и разъяснений по юридическим вопросам, правовое сопровождение деятельности юридических и физических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, государства;

2) составление заявлений, жалоб, процессуальных и иных документов правового характера;

3) защита прав, свобод и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного, лица, в отношении которого предусматривается применение принудительных мер медицинского или воспитательного характера или решается вопрос об их применении в уголовном производстве, лица, в отношении которого рассматривается вопрос о выдаче иностранному государству (экстрадиции), а также лица, привлекаемого к административной ответственности во время рассмотрения дела об административном правонарушении;

4) предоставление правовой помощи свидетеля в уголовном производстве;

5) представительство интересов потерпевшего во время рассмотрения дела об административном правонарушении, прав и обязанностей потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика в уголовном производстве;
6) представительство интересов физических и юридических лиц в судах во время осуществления гражданского, хозяйственного, административного и конституционного судопроизводства, а также в других государственных органах, перед физическими и юридическими лицами;

7) представительство интересов физических и юридических лиц, государства, органов государственной власти, органов местного самоуправления в иностранных, международных судебных органах, если иное не установлено законодательством иностранных государств, уставными документами международных судебных органов и иных международных организаций или международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины;

8) предоставление правовой помощи во время исполнения и отбывания уголовных наказаний.

Адвокат может осуществлять другие виды адвокатской деятельности, не запрещенные законом.

Статья 20. Профессиональные права адвоката

1. Во время осуществления адвокатской деятельности адвокат имеет право совершать любые действия, не запрещенные законом, правилами адвокатской этики и договором об оказании правовой помощи, необходимые для надлежащего выполнения договора об оказании правовой помощи, в частности:

1) обращаться с адвокатскими запросами, в том числе относительно получения копий документов, к органам государственной власти, органам местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, а также физических лиц (по согласию таких физических лиц);

2) представлять и защищать права, свободы и интересы физических лиц, права и интересы юридических лиц в суде, органах государственной власти и органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности, общественных объединениях, перед гражданами, должностными и служебными лицами, в полномочия которых входит решение соответствующих вопросов в Украине и за ее пределами;

3) знакомиться на предприятиях, в учреждениях и организациях с необходимыми для адвокатской деятельностью документами и материалами, кроме тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом;

4) составлять заявления, жалобы, ходатайства, другие правовые документы и подавать их в установленном законом порядке;

5) докладывать ходатайства и жалобы на приеме у должностных и служебных лиц и в соответствии с законом получать от них письменные мотивированные ответы на эти ходатайства и жалобы;

6) присутствовать во время рассмотрения их ходатайств и жалоб на заседаниях коллегиальных органов и давать объяснения по существу ходатайств и жалоб;

7) собирать сведения о фактах, которые могут быть использованы как доказательства в установленном законом порядке запрашивать, получать и изымать вещи, документы, их копии, знакомиться с ними и опрашивать лиц с их согласия;

8) применять технические средства, в том числе для копирования материалов дела, в котором адвокат осуществляет защиту, представительство или предоставляет другие виды правовой помощи, фиксировать процессуальные действия, в которых он принимает участие, а также ход судебного заседания в порядке, предусмотренном законом;

9) заверять копии документов по делам, которые он ведет, кроме случаев, когда законом установлен другой обязательный способ удостоверения копий документов;

10) получать письменные заключения специалистов, экспертов по вопросам, требующим специальных знаний;

11) пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Законом и другими законами.

Статья 21. Профессиональные обязанности адвоката

1. Во время осуществления адвокатской деятельности адвокат обязан:

1) соблюдать присягу адвоката Украины и правил адвокатской этики;

2) по требованию клиента предоставить отчет о выполнении договора об оказании правовой помощи;

3) немедленно уведомлять клиента о возникновении конфликта интересов;

4) повышать свой профессиональный уровень;

5) выполнять решения органов адвокатского самоуправления;

6) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством и договором об оказании правовой помощи.

2. Адвокату запрещается:
1) использовать свои права вопреки правам, свободам и законным интересам клиента;

2) без согласия клиента разглашать сведения, составляющие адвокатскую тайну, использовать их в своих интересах или интересах третьих лиц;

3) занимать по делу позицию вопреки воле клиента, кроме случаев, если адвокат уверен в самооговоре клиента;

4) отказываться от предоставления правовой помощи, кроме случаев, установленных законом.

3. Адвокат обеспечивает защиту персональных данных о физическом лице, которыми он владеет, согласно законодательства по вопросам защиты персональных данных.

Статья 22. Адвокатская тайна

1. Адвокатской тайной является любая информация, которая стала известна адвокату, помощнику адвоката, стажеру адвоката, лицу, которое находится в трудовых отношениях с адвокатом, о клиенте, а также вопросы, по которым клиент (лицо, которому отказано в заключении договора об оказании правовой помощи по предусмотренным этим Законом оснований) обращался к адвокату, адвокатское бюро, адвокатское объединение, содержание советов, консультаций, разъяснений адвоката, составленные им документы, информация, которая хранится на электронных носителях, и другие документы и сведения, полученные адвокатом во время осуществление адвокатской деятельности.

2. Информация или документы могут потерять статус адвокатской тайны по письменному заявлению клиента (лица, которому отказано в заключении договора об оказании правовой помощи по предусмотренных этим Законом оснований). При этом информация или документы, полученные от третьих лиц и содержат сведения о них, могут распространяться с учетом требований законодательства по вопросам защиты персональных данных.

3. Обязанность хранить адвокатскую тайну распространяется на адвоката, его помощника, стажера и лиц, которые находятся в трудовых отношениях с адвокатом, адвокатским бюро, адвокатским объединением, а также лицо, в отношении которого прекращено или приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью. Адвокат, адвокатское бюро, адвокатское объединение обязаны обеспечить условия, исключающие доступ посторонних лиц к адвокатской тайне или ее разглашения.

4. В случае предъявления клиентом требований к адвокату в связи с адвокатской деятельностью адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав и интересов. В таком случае суд, орган, осуществляющий дисциплинарное производство в отношении адвоката, другие органы или должностные лица, которые рассматривают требования клиента к адвокату или которым стало известно о предъявлении таких требований, обязаны принять меры для предотвращения доступа посторонних лиц к адвокатской тайны и ее разглашение.

5. Лица, виновные в доступе посторонних лиц к адвокатской тайне или ее разглашении, несут ответственность согласно закону.

Статья 23. Гарантии адвокатской деятельности

1. Профессиональные права, честь и достоинство адвоката гарантируются и охраняются Конституцией Украины, настоящим Законом и другими законами, в частности:

1) запрещаются любые вмешательства и препятствия осуществлению адвокатской деятельности;

2) запрещается требовать от адвоката, его помощника, стажера, лица, состоящего в трудовых отношениях с адвокатом, адвокатским бюро, адвокатским объединениям, а также от лица, в отношении которого прекращено или приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью, предоставление сведений, которые являются адвокатской тайной. По этим вопросам указанные лица не могут быть допрошены, кроме случаев, если лицо, которое доверило соответствующие сведения, освободило этих лиц от обязанности хранить тайну в порядке, предусмотренном законом;

3) проведения в отношении адвоката оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, которые могут проводиться исключительно с разрешения суда, осуществляется на основании судебного решения, принятого по ходатайству Генерального прокурора Украины, его заместителей, прокурора Автономной Республики Крым, области, города Киев и города Севастополя;

4) запрещается проведение обзора, разглашение, истребование или изъятие документов, связанных с осуществлением адвокатской деятельности;

5) адвокату гарантируется равенство прав с другими участниками производства, соблюдение принципов состязательности и свободы в предоставлении доказательств и доведении их убедительности;

6) жизнь, здоровье, честь и достоинство адвоката и членов его семьи, их имущество находится под охраной государства, а посягательства на них влекут ответственность, предусмотренную законом;

7) адвокату гарантируется право на обеспечение безопасности во время участия в уголовном судопроизводстве в порядке, установленном законом;

8) запрещается привлекать адвоката к конфиденциальному сотрудничеству во время проведения оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, если такое сотрудничество будет связано или может привести к раскрытию адвокатской тайны;

9) запрещается вмешательство в частное общение адвоката с клиентом;

10) запрещается внесение представления следователем, прокурором, а также вынесение частного определения (постановления) суда о правовой позиции адвоката в деле;

11) запрещается вмешательство в правовую позицию адвоката;

12) орган или должностные лица, которые задержали адвоката или применили к нему меру пресечения, обязаны немедленно сообщить об этом в соответствующий совет адвокатов региона;

13) сообщение о подозрении адвоката в совершении уголовного правонарушения может быть осуществлено исключительно Генеральным прокурором, его заместителем, прокурором Автономной Республики Крым, области, города Киев и города Севастополя;

14) запрещается привлекать к уголовной или иной ответственности адвоката (лицо, в отношении которого прекращено или приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью) или угрожать применением ответственности в связи с осуществлением им адвокатской деятельности в соответствии с законом;

15) не могут быть основанием для привлечения адвоката к ответственности его высказывания в деле, в том числе те, что отражают позицию клиента, заявления в средствах массовой информации, если при этом не нарушаются профессиональные обязанности адвоката;

16) запрещается отождествление адвоката с клиентом;

17) дисциплинарное производство в отношении адвоката осуществляется в особом порядке.

Особенности проведения отдельных следственных действий и мер обеспечения уголовного производства в отношении адвоката определяются частью второй настоящей статьи.
2. В случае проведения обыска или осмотра жилища, иного владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката следственный судья, суд в своем решении в обязательном порядке указывает перечень вещей, документов, которые планируется отыскать, выявить или удалить во время проведения следственного действия или применения меры обеспечения уголовного производства, а также учитывает требования пунктов 2-4 части первой этой статьи.

Во время проведения обыска или осмотра жилища, иного владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката должен присутствовать представитель совета адвокатов региона, кроме случаев, предусмотренных абзацем четвертым этой части. Для обеспечения его участия должностное лицо, которое будет проводить соответствующее следственное действие или применять меры обеспечения уголовного производства, заблаговременно уведомляет об этом совет адвокатов региона по месту проведения такого процессуального действия.

С целью обеспечения соблюдения требований этого Закона об адвокатской тайны во время проведения указанных процессуальных действий представителю совета адвокатов региона предоставляется право задавать вопросы, подавать свои замечания и возражения относительно порядка проведения процессуальных действий, которые указываются в протоколе.

Неявка представителя совета адвокатов региона при условии заблаговременного уведомления совета адвокатов региона не препятствует проведению соответствующего процессуального действия.

3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные и служебные лица в отношениях с адвокатами обязаны придерживаться требований Конституции Украины и законов Украины, Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и протоколов к нему, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, практикой Европейского суда по правам человека.

Статья 24. Адвокатский запрос

1. Адвокатский запрос — письменное обращение адвоката в орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и подчинения, общественных объединений о предоставлении информации, копий документов, необходимых адвокату для оказания правовой помощи клиенту.

К адвокатскому запросу прилагаются заверенные адвокатом копии свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, ордера или поручения органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи. Требовать от адвоката представления вместе с адвокатским запросом иных документов запрещается.

Адвокатский запрос не может касаться предоставление консультаций и разъяснений положений законодательства.

Предоставление адвокату информации и копий документов, полученных в ходе осуществления уголовного производства, осуществляется в порядке, установленным уголовным процессуальным законом.

2. Орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные и служебные лица, руководители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, которым направлено адвокатский запрос, обязаны не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса предоставить адвокату соответствующую информацию, копии документов, кроме информации с ограниченным доступом и копий документов, в которых содержится информация с ограниченным доступом.

В случае если адвокатский запрос касается предоставления значительного объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных, срок рассмотрения адвокатского запроса может быть продлен до двадцати рабочих дней с обоснованием причин такого продления, о чем адвокату письменно уведомляется не позднее пяти рабочих дней со дня получения адвокатского запроса.

В случае если удовлетворение адвокатского запроса предусматривает изготовление копий документов объемом более десяти страниц, адвокат обязан возместить фактические расходы на копирование и печать. Размер таких расходов не может превышать предельные нормы расходов на копирование и печать, установленные Кабинетом Министров Украины в соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации».
3. Отказ в предоставлении информации на адвокатский запрос, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление информации, которая не соответствует действительности, влекут за собой ответственность, установленную законом, кроме случаев отказа в предоставлении информации с ограниченным доступом.

Статья 25. Оказание адвокатом бесплатной правовой помощи

1. Порядок и условия привлечения адвокатов к предоставлению бесплатной правовой помощи устанавливаются законом.

2. Оценка качества, полноты и своевременности оказания адвокатами бесплатной первичной правовой помощи осуществляется по обращению органов местного самоуправления, а безвозмездной вторичной правовой помощи — по обращению органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи, комиссиями, созданными для этой цели советами адвокатов регионов.

Раздел IV
ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

Статья 26. Основания для осуществления адвокатской деятельности

1. Адвокатская деятельность осуществляется на основании договора о предоставлении правовой помощи.

Документы, удостоверяющие полномочия адвоката на предоставление правовой помощи, могут быть:

1) договор о предоставлении правовой помощи;

4) поручение органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи.

2. Ордер — письменный документ, в случаях, установленных настоящим Законом и другими законами Украины, удостоверяющего полномочия адвоката на предоставление правовой помощи. Ордер выдается адвокатом, адвокатским бюро или адвокатским объединением и должен содержать подпись адвоката. Совет адвокатов Украины утверждает типовую форму ордера.

3. Полномочия адвоката в качестве защитника или представителя в хозяйственном, гражданском, административном судопроизводстве, уголовном производстве, рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также в качестве уполномоченного по поручению в конституционном судопроизводстве подтверждаются в порядке, установленном законом.

4. Адвокат обязан действовать в пределах полномочий, предоставленных ему клиентом, в том числе с учетом ограничений относительно совершения отдельных процессуальных действий.

Статья 27. Форма и содержание договора об оказании правовой помощи

1. Договор о предоставлении правовой помощи заключается в письменной форме.

2. Договор об оказании правовой помощи может совершаться устно в случаях:

1) предоставление устных и письменных консультаций, разъяснений по правовым вопросам с последующей записью об этом в журнале и вручением клиенту документа, подтверждающего оплату гонорара (вознаграждения);

2) если клиент безотлагательно требует предоставления правовой помощи, а заключения письменного договора по конкретным обстоятельствам является невозможным — с последующим заключением договора в письменной форме в течение трех дней, а если для этого существуют объективные препятствия — в ближайший возможный срок.

3. Договора о предоставлении правовой помощи применяются общие требования договорного права.

4. Договор об оказании правовой помощи может заключаться в пользу клиента другим лицом, которое действует в его интересах. Особенности заключения и содержания контрактов (договоров) с адвокатами, которые оказывают бесплатную правовую помощь, устанавливаются законом, регулирующим порядок предоставления бесплатной правовой помощи.

5. Содержание договора о предоставлении правовой помощи не может противоречить Конституции и законам Украины, интересам государства и общества, его моральным принципам, присяге адвоката Украины и правилам адвокатской этики.

Статья 28. Основания для отказа в заключении договора о предоставлении правовой помощи

1. Адвокату, адвокатском бюро или адвокатскому объединению запрещается заключать договор о предоставлении правовой помощи в случае конфликта интересов.

Адвокату запрещается заключать договор о предоставлении правовой помощи и он обязан отказаться от исполнения договора, заключенного адвокатом, адвокатским бюро или адвокатским объединением, в случае, если:

1) поручение на выполнение действий выходят за пределы профессиональных прав и обязанностей адвоката;

2) результат, достижение которого желает клиент, или средства его достижения, на которых он настаивает, являются противоправными, противоречат моральным основам общества, присяге адвоката Украины, правилами адвокатской этики;

3) адвокат участвовал в соответствующем производстве, и это является основанием для его отвода в соответствии с процессуальным законом;

4) исполнение договора об оказании правовой помощи может привести к разглашению адвокатской тайны;

5) адвокат является членом семьи или близким родственником должностного лица, которое принимало или принимает участие в хозяйственном, гражданском, административном судопроизводстве, уголовном производстве, рассмотрении дела об административном правонарушения, в отношении которых к адвокату обращаются с предложением заключения договора о предоставлении правовой помощи;

6) исполнение договора может противоречить интересам адвоката, членов его семьи или близких родственников, адвокатского бюро или адвокатского объединения, учредителем (участником) которого он является, профессиональным обязанностям адвоката, а также при наличии других обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

7) адвокат оказывает правовую помощь другому лицу, интересы которого могут противоречить интересам лица, обратившегося по заключению договора о предоставлении правовой помощи.

2. В случае отказа от заключения договора о предоставлении правовой помощи адвокат обязан хранить адвокатскую тайну сведений, которые стали ему известны от лица, обратившегося с предложением заключения такого договора.

Статья 29. Прекращения, расторжения договора о предоставлении правовой помощи

1. Действие договора об оказании правовой помощи прекращается его надлежащим исполнением.

2. Договор об оказании правовой помощи может быть досрочно прекращен по взаимному согласию сторон или расторгнут по требованию одной из сторон на условиях, предусмотренных договором. При этом клиент обязан оплатить адвокату (адвокатскому бюро, адвокатскому объединению) гонорар (вознаграждение) за всю работу, которая была выполнена или подготовлена к выполнению, а адвокат (адвокатское бюро, адвокатское объединение) обязан (обязано) уведомить клиента о возможных последствиях и рисках, связанные с досрочным прекращением, расторжением договора.

Статья 30. Гонорар

1. Гонорар является формой вознаграждения адвоката за осуществление защиты, представительства и предоставление других видов правовой помощи клиенту.

2. Порядок исчисления гонорара (фиксированный размер, почасовая оплата), основания для изменения размера гонорара, порядок его уплаты, условия возврата и т.д определяются в договоре о предоставлении правовой помощи.

3. При установлении размера гонорара учитываются сложность дела, квалификация и опыт адвоката, финансовое состояние клиента и другие существенные обстоятельства. Гонорар должен быть разумным и учитывать затраченное адвокатом время.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА НА ЗАНЯТИЕ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 31. Приостановление права на занятие адвокатской деятельностью

1. Право на занятие адвокатской деятельностью прекращается в случае:

1) представление адвокатом заявления о приостановлении адвокатской деятельности;

2) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении адвоката за совершение преступления, кроме случая, предусмотренного пунктом 6 части первой статьи 32 настоящего Закона;

3) наложение на адвоката дисциплинарного взыскания в виде приостановления права на занятие адвокатской деятельностью;

4) признание адвоката по решению суда недееспособным или ограниченно дееспособным.

2. Наложение на адвоката дисциплинарного взыскания в виде приостановления права на занятие адвокатской деятельностью может применяться исключительно в случае:

1) повторного в течение года совершения дисциплинарного проступка;

2) нарушение адвокатом требований относительно несовместимости;

3) систематического или однократного грубого нарушения правил адвокатской этики.

3. Право на занятие адвокатской деятельностью останавливается:

1) по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой настоящей статьи, — со дня представления совету адвокатов региона по адресу рабочего места адвоката соответствующего заявления адвоката;

2) по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 4 части первой настоящей статьи, — со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;

3) с основания, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи, — со дня принятия квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры соответствующего решения.

Копия решения квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, предусмотренного пунктом 3 настоящей части, в трехдневный срок со дня его принятия направляется адвокату и соответствующему совету адвокатов региона. Решение квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры о приостановлении права на занятие адвокатской деятельностью может быть обжаловано в течение тридцати дней со дня его принятия к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры или в суд. Обжалование такого решения не приостанавливает его действия.

4. Право на занятие адвокатской деятельностью возобновляется в случае:

1) приостановление права по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой настоящей статьи, — со дня, следующего за днем получения советом адвокатов региона заявления адвоката о восстановлении права на занятие адвокатской деятельностью;

2) приостановление права по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части первой настоящей статьи, — со дня, следующего за днем получения советом адвокатов региона подтверждения о погашении или снятия в установленном законом порядке судимости;

3) приостановление права по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части первой настоящей статьи, — со дня окончания срока, на который согласно решения квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры было приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью;

4) приостановление права по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части первой настоящей статьи, — со дня, следующего за днем получения советом адвокатов региона соответствующего решения суда.

В случае приостановления права на занятие адвокатской деятельностью по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части первой настоящей статьи, такое право также возобновляется со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда или со дня принятия соответствующего решения Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры.

5. В течение срока приостановления права на занятие адвокатской деятельностью адвокат не имеет права ее осуществлять. Такой адвокат также не может принимать участие в работе органов адвокатского самоуправления, кроме случаев, когда такое право остановлено в связи с назначением на должность в орган государственной власти съездом адвокатов Украины.

6. Сведения о приостановлении права на занятие адвокатской деятельностью вносятся в Единый реестр адвокатов Украины.

Статья 32. Прекращение права на занятие адвокатской деятельностью

1. Право на занятие адвокатской деятельностью прекращается путем аннулирования свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью в случае:

1) предоставление адвокатом заявления о прекращении права на занятие адвокатской деятельностью;

2) признание адвоката безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

3) смерти адвоката;

4) наложение на адвоката дисциплинарного взыскания в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью;

5) установления факта предоставления недостоверных сведений для получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и принесения присяги адвоката Украины;

6) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении адвоката за совершение тяжкого, особо тяжкого преступления, а также преступления средней тяжести, согласно которого назначено наказание в виде лишения свободы.

2. Наложение на адвоката дисциплинарного взыскания в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью может применяться исключительно в случае:

1) нарушение присяги адвоката Украины;

2) разглашение адвокатом сведений, составляющих адвокатскую тайну, использование их в своих интересах или в интересах третьих лиц;

3) причинение противоправными действиями адвоката, связанным с осуществлением им адвокатской деятельности, значительного ущерба клиенту, если такой факт установлен судебным решением, вступившим в законную силу;

4) систематического или однократного грубого нарушения правил адвокатской этики, что подрывает авторитет адвокатуры Украины.

3. Право на занятие адвокатской деятельностью прекращается:

1) по основанию, предусмотренным пунктом 1 части первой настоящей статьи, — со дня представления совету адвокатов региона по адресу рабочего места адвоката соответствующего заявления адвоката;

2) по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 6 части первой настоящей статьи, — со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;

3) по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части первой настоящей статьи, — со дня принятия квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры соответствующего решения.

В случае прекращения права на занятие адвокатской деятельностью из оснований, предусмотренных пунктами 4 и 5 части первой настоящей статьи, копия решения квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры в трехдневный срок со дня его принятия направляется адвокату и соответствующему совету адвокатов региона. Решение квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры о прекращении права на занятие адвокатской деятельностью может быть обжаловано в течение тридцати дней со дня его принятия к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры или в суд. Обжалование такого решения не приостанавливает его действия.

4. Право на занятие адвокатской деятельностью, прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части первой этой статьи, возобновляется со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда или со дня принятия соответствующего решения Высшим квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры.

5. Прекращении права на занятие адвокатской деятельностью влечет прекращения такой деятельности и права на участие в работе органов адвокатского самоуправления.

6. Лицо, в отношении которого принято решение о прекращении права на занятие адвокатской деятельностью из оснований, предусмотренных пунктами 4 и 5 части первой настоящей статьи, может обратиться к квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры с заявлением о допуске к сдаче квалификационного экзамена не ранее чем через два года со дня принятия решения о прекращении права на занятие адвокатской деятельностью, а по основаниям, предусмотренным пунктом 6 части первой настоящей статьи, — со дня погашения или снятия в установленном законом порядке судимости, но не ранее чем через два года со дня вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении адвоката.

7. Сведения о прекращении права на занятие адвокатской деятельностью вносятся в Единый реестр адвокатов Украины.

Раздел VI
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДВОКАТА

Статья 33. Общие условия дисциплинарной ответственности адвоката

1. Адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства по основаниям, предусмотренным настоящим Законом.

2. Дисциплинарное производство — процедура рассмотрения письменной жалобы, которая содержит сведения о наличии в действиях адвоката признаков дисциплинарного проступка.

3. Дисциплинарное производство в отношении адвоката осуществляется квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры по адресу рабочего места адвоката, указанным в Едином реестре адвокатов Украины.

Статья 34. Основания для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности

1. Основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности является совершение им дисциплинарного проступка.

2. Дисциплинарным проступком адвоката являются:

1) нарушение требований несовместимости;

2) нарушение присяги адвоката Украины;

3) нарушение правил адвокатской этики;

4) разглашение адвокатской тайны или совершения действий, которые привели к ее разглашению;

5) невыполнение или ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей;

6) невыполнение решений органов адвокатского самоуправления;

7) нарушение иных обязанностей адвоката, предусмотренных законом.

3. Не является основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности вынесения судом или другим органом решения не в пользу его клиента, отмена или изменение судебного решения или решения другого органа, вынесенного по делу, в котором адвокат осуществлял защиту, представительство или предоставлял другие виды правовой помощи, если при этом не было совершено дисциплинарного проступка.

Статья 35. Виды дисциплинарных взысканий, срок применения дисциплинарных взысканий

1. За совершение дисциплинарного проступка к адвокату может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:

2) приостановление права на занятие адвокатской деятельностью на срок от одного месяца до одного года;

3) для адвокатов Украины — лишение права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины, а для адвокатов иностранных государств — исключение из Единого реестра адвокатов Украины.

2. Адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в течение года со дня совершения дисциплинарного проступка.

Статья 36. Инициирование вопроса о дисциплинарной ответственности адвоката

1. Право на обращение в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры с заявлением (жалобой) относительно поведения адвоката, которое может быть основанием для дисциплинарной ответственности, имеет каждый, кому известны факты такого поведения.

2. Не допускается злоупотребление правом на обращение в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, в том числе инициирования вопроса о дисциплинарной ответственности адвоката без достаточных оснований, и использования указанного права как средства давления на адвоката в связи с осуществлением им адвокатской деятельности.

Дисциплинарное дело в отношении адвоката не может быть возбуждено по заявлению (жалобе), не содержащих сведений о наличии признаков дисциплинарного проступка адвоката, а также по анонимному заявлению (жалобе).

Статья 37. Стадии дисциплинарного производства

1. Дисциплинарное производство состоит из следующих стадий:

1) проведение проверки сведений о дисциплинарном проступке адвоката;

2) нарушение дисциплинарного дела;

3) рассмотрение дисциплинарного дела;

4) принятие решения по дисциплинарному делу.

Статья 38. Проверка сведений о дисциплинарном проступке адвоката

1. Заявление (жалоба) относительно поведения адвоката, которое может иметь факты его дисциплинарной ответственности, регистрируется квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры и не позднее трех дней со дня его поступления передается в дисциплинарную палату.

2. Член дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры по поручению председателя палаты проводит проверку сведений, изложенных в заявлении (жалобе), и обращается к адвокату для получения письменного объяснения по существу затронутых вопросов.

Во время проведения проверки член дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры имеет право опрашивать лиц, которым известны обстоятельства совершения деяния и имеет признаки дисциплинарного проступка, получать по письменному запросу от органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, руководителей предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения, общественных объединений, физических лиц необходимую для проведения проверки информацию, за исключением информации с ограниченным доступом.

Орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные и служебные лица, руководители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, физические лица, которому направлен запрос члена дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, обязаны не позднее десяти рабочих дней со дня получения запроса предоставить соответствующую информацию, копии документов.

Отказ в предоставлении информации на запрос члена дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление информации, не соответствует действительности, влекут за собой ответственность, предусмотренную законом.

По результатам проверки сведений членом дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры составляется справка, которая должна содержать изложение обстоятельств, выявленных во время проверки, выводы и предложения относительно наличия оснований для возбуждения дисциплинарного дела.

3. Заявление (жалоба) о дисциплинарном проступке адвоката, справка и все материалы проверки направляются на рассмотрение дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Статья 39. Нарушение дисциплинарного дела
1. По результатам рассмотрения заявления (жалобы) о дисциплинарном проступке адвоката, справки и материалов проверки дисциплинарная палата квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры большинством голосов членов палаты, которые принимают участие в ее заседании, решают вопрос о возбуждении или отказе в возбуждении дисциплинарного дела в отношении адвоката.

2. Решение о возбуждении дисциплинарного дела с определением места, дня и времени его рассмотрения или об отказе в возбуждении дисциплинарного дела направляется или вручается под расписку адвокату и лицу, которое инициировало вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката, в течение трех дней со дня принятия такого решения. До решения о возбуждении дисциплинарного дела, которое направляется или вручается адвокату, прилагается справка члена дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, составленная по результатам проверки.

3. Решение о возбуждении дисциплинарного дела или об отказе в возбуждении дисциплинарного дела может быть обжаловано в течение тридцати дней со дня его принятия в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры или в суд.

Статья 40. Рассмотрение дисциплинарного дела

1. Дисциплинарное дело в отношении адвоката рассматривается дисциплинарной палатой квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры в течение тридцати дней со дня его возбуждения.

2. Рассмотрение дисциплинарного дела осуществляется на основе состязательности. Во время рассмотрения дела дисциплинарная палата заслушивает сообщение члена дисциплинарной палаты, который проводил проверку, о результатах проверки, объяснения адвоката, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело, лица от которого инициирован вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката, и объяснения других заинтересованных лиц.

Адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело, и лицо, инициировавшее вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката, имеют право предоставлять объяснения, задавать вопросы участникам производства, высказывать возражения, представлять доказательства в подтверждение своих доводов, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью адвоката.

В случае невозможности по уважительным причинам участвовать в заседании квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры адвокат, в отношении которого рассматривается дело, может предоставить по существу затронутых вопросов письменные объяснения, которые приобщаются к материалам дела. Письменные объяснения адвоката оглашаются на заседании дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Неявка адвоката или лица

© 2011-2017 Полупанова О.А., адвокат
Юридические услуги в Харькове и Харьковской области
Политика конфиденциальности