Ст 82 гпк

Господарський процесуальний кодекс України
Стаття 82. Огляд доказів за їх місцезнаходженням

1. Письмові, речові та електронні докази, які не можна доставити до суду, оглядаються за їх місцезнаходженням.

2. Про дату, час і місце огляду доказів за їх місцезнаходженням повідомляються учасники справи. Неявка цих осіб не є перешкодою для проведення огляду.

3. У разі необхідності, в тому числі за клопотанням учасника справи, для участі в огляді доказів за їх місцезнаходженням можуть бути залучені свідки, перекладачі, експерти, спеціалісти, а також здійснено фотографування, звуко- і відеозапис.

4. Про огляд доказів за їх місцезнаходженням складається протокол, що підписується всіма особами, які беруть участь в огляді. До протоколу додаються разом з описом усі складені або звірені під час огляду на місці плани, креслення, копії документів, а також зроблені під час огляду фотознімки, електронні копії доказів, відеозаписи тощо.

5. Якщо огляд проводиться за відсутності хоча б однієї із сторін, а також в інших випадках, коли суд визнає це за необхідне, здійснюється відеофіксація огляду технічними засобами.

6. Особи, які беруть участь в огляді доказів за їх місцезнаходженням, мають право звертати увагу суду на ту чи іншу обставину, яка, на їх погляд, має значення для повноцінного проведення огляду, встановлення обставин, які мають значення для розгляду справи, робити свої зауваження щодо протоколу огляду.

7. У порядку, передбаченому цією статтею, суд за заявою учасника справи чи з власної ініціативи може оглянути веб-сайт (сторінку), інші місця збереження даних в мережі Інтернет з метою встановлення та фіксування їх змісту. У разі необхідності для проведення такого огляду суд може залучити спеціаліста.

8. Суд може призначити експертизу для встановлення та фіксування змісту веб-сайту (сторінки), інших місць збереження даних в мережі Інтернет за умови, якщо це потребує спеціальних знань і не може бути здійснено судом самостійно або із залученням спеціаліста.

Гражданский процессуальный кодекс Украины
Статья 82. Основания освобождения от доказывания

1. Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих обстоятельств или добровольности их признания. Обстоятельства, которые признаются участниками дела, указываются в заявлениях по сути дела, объяснениях участников дела, их представителей.

2. Отказ от признания обстоятельств принимается судом, если сторона, отказывается, докажет, что она признала эти обстоятельства вследствие заблуждения, имеющего существенное значение, обмана, насилия, угрозы или тяжелой обстоятельства, либо обстоятельства признано в результате злонамеренного соглашения его представителя с второй стороной. О принятии отказа стороны от признания обстоятельств суд выносит определение. В случае принятия судом отказа стороны от признания обстоятельств они приходятся в общем порядке.

3. Обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нуждаются доказывания.

4. Обстоятельства, установленные решением суда в хозяйственной, гражданского или административного дела, вступившим в законную силу, не доказываются при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица или лицо, в отношении которого установлены эти обстоятельства, если иное не установлено законом.

5. Обстоятельства, установленные в отношении определенного лица решением суда в хозяйственной, гражданского или административного дела, вступившим в законную силу, не доказываются при рассмотрении другого дела, однако могут быть в общем порядке опровергнуты лицом, не принимавшего участия в деле, в котором такие обстоятельства были установлены.

6. Приговор суда в уголовном производстве, постановление о закрытии уголовного производства и освобождения лица от уголовной ответственности или постановление суда по делу об административном правонарушении, вступившие в законную силу, являются обязательными для суда, рассматривающего дело о правовых последствиях действий или бездействия лица , в отношении которого вынесен приговор, определение или постановление суда, только в вопросе, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом.

7. Правовая оценка, предоставленная судом определенном факта при рассмотрении другого дела, не является обязательным для суда.

8. Обстоятельства, установленные решением третейского суда или международного коммерческого арбитража, подлежащих доказыванию в общем порядке при рассмотрении дела судом.

Статья 82. Комплексная экспертиза

СТ 82 ГПК РФ

1. Комплексная экспертиза назначается судом, если установление обстоятельств по делу требует одновременного проведения исследований с использованием различных областей знания или с использованием различных научных направлений в пределах одной области знания.

2. Комплексная экспертиза поручается нескольким экспертам. По результатам проведенных исследований эксперты формулируют общий вывод об обстоятельствах и излагают его в заключении, которое подписывается всеми экспертами.

Эксперты, которые не участвовали в формулировании общего вывода или не согласны с ним, подписывают только свою исследовательскую часть заключения.

Комментарий к Статье 82 Гражданского процессуального кодекса

Комментируемая статья устанавливает порядок назначения и проведения комплексной экспертизы.

Согласно ч. 1 комментируемой статьи комплексная экспертиза назначается судом, если установление обстоятельств по делу требует одновременного проведения исследований с использованием различных областей знания или с использованием различных научных направлений в пределах одной области знания.

В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи комплексная экспертиза поручается нескольким экспертам. По результатам проведенных исследований эксперты формулируют общий вывод об обстоятельствах и излагают его в заключении, которое подписывается всеми экспертами.

Эксперты, которые не участвовали в формулировании общего вывода или не согласны с ним, подписывают только свою исследовательскую часть заключения.

Верховный Суд РФ в Определении от 25 сентября 2012 г. N 5-КГ12-24 указал, что «по данному делу суд пришел к выводу о том, что в процессе рассмотрения дела возникли вопросы, требующие специальных познаний, в связи с чем Определением суда от 23 апреля 2010 г. по делу была назначена комплексная судебная музыковедческая экспертиза (т. 3, л.д. 92 — 95), проведение которой поручено экспертам Г.И.И., К.А.П., З.В.Ю., Д.В.М.

Согласно статье 82 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации комплексная экспертиза назначается судом, если установление обстоятельств по делу требует одновременного проведения исследований с использованием различных областей знания или с использованием различных научных направлений в пределах одной области знания (часть 1).

Комплексная экспертиза поручается нескольким экспертам. По результатам проведенных исследований эксперты формулируют общий вывод об обстоятельствах и излагают его в заключении, которое подписывается всеми экспертами. Эксперты, которые не участвовали в формулировании общего вывода или не согласны с ним, подписывают только свою исследовательскую часть заключения (часть 2).

Однако мотивы назначения судом по данному делу комплексной экспертизы в нарушение указанной нормы не приведены, проведение экспертизы поручено композиторам, данных о том, что указанные эксперты могут провести комплексную экспертизу, не имеется.

По результатам исследований общий вывод об обстоятельствах экспертами сформулирован не был, по вопросам 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 эксперты Г., К. и эксперты З., Д. дали противоречивые ответы.

Вместе с тем, поскольку для разрешения возникших вопросов судом была назначена комплексная экспертиза, постольку в соответствии с пунктом 2 статьи 82 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации по результатам исследований экспертами должен был быть сформулирован общий вывод об обстоятельствах.

В силу статьи 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заключение экспертов является одним из доказательств по делу и не должно содержать в себе взаимоисключающие выводы, одни из которых могут быть положены в основу решения суда, а другие нет. В этом случае суд должен устранить возникшие противоречия иными допустимыми доказательствами.

Однако суд, несмотря на наличие противоречивых выводов экспертов, положил данное ими заключение в основу судебного решения, что является существенным нарушением норм процессуального права» .
———————————
Определение Верховного Суда РФ от 25 сентября 2012 г. N 5-КГ12-24.

В Обзоре судебной практики по применению законодательства, регулирующего назначение и проведение экспертизы по гражданским делам (утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 14 декабря 2011 г.), указано, что «комплексные экспертизы назначались судами в тех случаях, когда установление обстоятельств по делу требовало одновременного проведения исследований в разных областях знаний, а также использования различных научных направлений в пределах одной области знаний (ст. 82 ГПК РФ, ст. 23 Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

К числу наиболее часто назначаемых комплексных экспертиз относятся: психолого-психиатрическая, землеустроительная и строительно-техническая, судебно-медицинская и автотехническая, почерковедческая и судебно-техническая (для исследования подлинности подписи наследодателя и времени изготовления текста), пожарно-автотехническая (например, для определения очага возгорания автомобиля), транспортно-трасологическая (при наличии разногласий относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия).

Однако судами в определениях о назначении экспертизы не всегда указывался вид комплексной экспертизы, сведения о том, какими специальными знаниями должны обладать эксперты, а также основания назначения комплексной экспертизы» .
———————————
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. N 3.

Комментарии к СТ 82 ГПК РФ

Статья 82 ГПК РФ. Комплексная экспертиза

Комментарий к статье 82 ГПК РФ:

1. Один специалист не всегда может дать ответы на все поставленные вопросы. В связи с этим проведение экспертизы поручается нескольким экспертам — специалистам в разных областях знаний. В некоторых случаях экспертиза должна дать ответы на вопросы, затрагивающие различные области знаний (например, техническая и товароведческая экспертизы, психолого-лингвистическая экспертиза), различные направления в пределах одной области. Такой вид экспертизы называется комплексным.

2. Согласно ст. 23 Закона о судебно-экспертной деятельности при производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами разных специальностей каждый из них проводит исследования в пределах своих специальных знаний. В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвующий в производстве комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность. Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода. Если основанием общего вывода являются факты, установленные одним или несколькими экспертами, это должно быть указано в заключении.

Статья 82 ГПК РФ. Комплексная экспертиза (действующая редакция)

1. Комплексная экспертиза назначается судом, если установление обстоятельств по делу требует одновременного проведения исследований с использованием различных областей знания или с использованием различных научных направлений в пределах одной области знания.

2. Комплексная экспертиза поручается нескольким экспертам. По результатам проведенных исследований эксперты формулируют общий вывод об обстоятельствах и излагают его в заключении, которое подписывается всеми экспертами.

Эксперты, которые не участвовали в формулировании общего вывода или не согласны с ним, подписывают только свою исследовательскую часть заключения.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 82 ГПК РФ

1. В необходимых случаях, когда установление того или иного обстоятельства невозможно путем проведения отдельных экспертиз либо это выходит за пределы компетенции одного эксперта или комиссии экспертов, может быть назначена комплексная экспертиза.

2. Комплексная экспертиза представляет собой проведение ряда исследований, осуществляемых несколькими экспертами на основе использования разных специальных познаний.

3. При назначении комплексной экспертизы эксперты вправе составить совместное заключение. Каждый эксперт вправе подписать общее заключение либо ту часть его, которая отражает ход и результаты проведенных им лично исследований. Если основанием окончательного вывода являются факты, установленные другим экспертом, на это также должно быть указано в заключении.

4. Если в одном определении о назначении экспертизы содержатся вопросы, требующие производства раздельных, не связанных между собой исследований, то по каждому из них составляется отдельное заключение или сообщение о невозможности дачи заключения.

5. Требования закона о том, что эксперт дает заключение от своего имени на основании исследований, проведенных им в соответствии с его специальными знаниями, и несет за данное им заключение ответственность в установленном законом порядке, полностью распространяется на лиц, участвовавших в производстве комплексной экспертизы.

6. О понятии экспертизы см. также комментарий к ст. 84 ГПК РФ.

7. О понятии «эксперт» см. содержание и комментарий к ст. 85 ГПК РФ.

8. О понятии заключение эксперта см. содержание и комментарий к ст. 86 ГПК РФ.

9. См. также комментарий к ст. ст. 18, 79, 86 ГПК РФ.